NHA/ACE® PERSONAL TRAINERIN EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

NHA/ACE® PERSONAL TRAINERIN EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

NHA / ACE® PERSONAL TRAINERIN EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

Seuraavat toimintaperiaatteet ohjaavat kaikkia NHA/ACE-sertifioituja ammattilaisia heidän toimiessaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden, suuren yleisön, toisten liikunnan- ja terveyden edistämisen ammattilaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Periaatteet on ensin lueteltu lyhyesti, jonka jälkeen ne on yksi kerrallaan avattu yksityiskohtaisemmin.

NHA / ACE® PERSONAL TRAINERIN TOIMINTAPERIAATTEET:

 • Tuottaa turvallisia ja tehokkaita palveluja
 • Kohtelee kaikki asiakkaita/osallistujia tasavertaisesti
 • Pysyttelee ajan tasalla alan tuoreimmasta tutkimustiedosta ja ymmärtää sen käytännön sovellukset
 • Ylläpitää henkeä pelastavan (ja muun soveltuvan) ensiavun taitojaan ja omaa voimassa olevan ensiaputodistuksen
 • Noudattaa liiketoiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten yritys- ja työlainsäädäntö, ja kunnioittaa immateriaalioikeuksia.
 • Pitää kaiken asiakastiedon luottamuksellisena
 • Ohjaa tarvittaessa asiakkaan epäröimättä osaavammalle terveyden edistämisen tai terveydenhuollon ammattilaiselle.
 • Ylläpitää ja parantaa suuren yleisön luottamusta terveydenhuollon ja terveys- ja kuntoliikunnan sektoreihin. 
 • Luo ja ylläpitää selkeät ammatilliset rajat

PERSONAL TRAINER TUOTTAA TURVALLISIA JA TEHOKKAITA PALVELUJA

Turvallisten ja tehokkaiden palveluiden tuottamiseen liittyy monia eri tekijöitä, jotka on syytä ottaa huomioon. Turvallinen tarkoittaa sitä, että harjoittelu ei aiheuta fyysistä, henkistä tai taloudellista vahinkoa asiakkaalle/osallistujalle. Tehokas tarkoittaa sitä, että harjoittelulla on tarkoituksenmukainen, suunnitelmallinen ja toivottu vaikutus kohti asiakkaan tavoitteita. Turvallisilla ja tehokkailla palveluilla on keskeinen rooli asiakkaan positiivisen liikuntaelämyksen muodostumisessa ja näiden periaatteiden kohdalla on syytä noudattaa erityistä huolellisuutta.

TERVEYSKARTOITUS

Varmistaakseen asiakkailleen turvallisen ja terveyttä edistävän liikunnan, NHA- / ACE-sertifioidut ammattilaiset suorittavat kaikille asiakkailla ja osallistujille alan standardien mukaisen terveyskyselyn. Mikäli terveyskyselystä ilmenee annetut rajat ylittävä määrä riskitekijöitä tai viitteitä kroonisista sairauksista, asiakas ohjataan kääntymään asianmukaisen terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Hänen johdollaan arvioidaan kullekin asiakkaalle soveltuvat testi- ja harjoitteluprotokollat, sekä soveltuva liikunnan intensiteetti, sekä varmistetaan että liikunnalle ei ole kontraindikaatioita eli jotakin sairautta tai tilaa, joka estää palveluiden tarjoamisen.

Jos asiakas ei suostu terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin ja asiakassuhde päädytään aloittamaan tästä huolimatta, on tärkeää pyytää asiakkaalta vastuuvapausdokumentti, jossa sinut ja toimipaikkasi vapautetaan kaikesta vastuusta, mikäli testauksen tai liikunnan yhteydessä sattuisi jokin vahinko*. Kun asiakas on saanut terveydenhuollon ammattilaiselta luvan ja ohjeet liikuntaan, on tärkeä muodostaa asiakkaan lähtötilanteesta hyvä kokonaiskuva, mukaan lukien terveyshistoria ja käytettävät lääkkeet, sekä tehdä muodollinen riskienhallintasuunnitelma, jossa varaudutaan mahdollisiin riskitilanteisiin.

*Vastuuvapautus on maailmalla ja etenkin Yhdysvalloissa yleisesti käytetty, erittäin tärkeä toimintamalli. Suomessa tilanne on kuitenkin hieman erilainen ja kuluttajaturvallisuuslain asettamien velvoitteiden täyttäminen on aina palveluntarjoajan vastuulla. Vastuuvakuutus kuuluukin ehdottomasti jokaisen personal trainer -liiketoimintaa harjoittavan perusvakuutuksiin.

 

LÄHTÖTASON ARVIOINTI

Arvioinnin tärkein tavoite on asiakkaan/osallistujan lähtötilanteen arviointi siten, että hänelle voidaan suunnitella mahdollisimman hyvin yksilökohtaisesti soveltuva liikuntaohjelma. Asiakkaalle on hyvä selittää aina kyseisen arviointiin käytettävän harjoituksen riskit, hyödyt ja tavoite ennen harjoituksen suorittamista. Lisäksi on annettava selkeät ohjeet harjoituksen suorittamiseen ja varmistettava, että asiakas voi halutessaan esittää suorittamiseen liittyviä kysymyksiä, sekä pyytää Tietoon perustuva suostumus harjoitteen tekemiseen. Arviointiin käytettävien harjoitteiden valinta ja järjestys määräytyvät kunkin asiakkaan terveydentilan, kuntotason ja/tai käytettävien lääkeaineiden perusteella. Muista, että on erilaisia protokollia, joilla arviointia suoritetaan ja että käytät vain sellaisia protokollia, jotka ovat kyseisen asiakkaan kohdalla turvallisia ja joiden suorittamiseen olet perehtynyt. Keskustele arvioinnin jälkeen asiakkaan kanssa havainnoista objektiivisesti, sekä pohdi yhdessä niiden merkitystä suhteessa asiakkaan tavoitteisiin. Kuvaile asiakkaalle liikunta-ohjelman pääpiirteittäinen suunnitelma ja painota, millä tavalla suunnitelma edistää hänen terveyttään.

 

OHJELMIEN SUUNNITTELU

 

NHA- / ACE-sertifioitu ammattilainen ei määrää (prescribe) liikuntaohjelmia, ravinto-ohjelmia tai hoitoja, sillä näiden määrääminen ei kuulu personal trainerin ammatillisen osaamisen soveltamisalaan. Soveltamisalaan kuuluu sellaisten liikuntaohjelmien suunnitteleminen, jotka edistävät asiakkaan fyysisen kunnon eri elementtejä, ottaen huomioon kunkin asiakkaan terveydentilan tai aiempien vammojen asettamat rajoitteet, siten kuin niistä on sovittu asiaankuuluvan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Myös suunnitelman realistisuus tulee huomioida. Asiakkaalle on hyvä antaa mahdollisimman yksityiskohtaiset ohjeet liikuntaan liittyvistä muuttujista, kuten lajivalinnasta, harjoittelun tyypistä, intensiteetistä, kestosta, progressiosta ja kyseisen harjoitteen lopettamiseen viittaavista indikaattoreista.

Ravitsemusohjeiden antamista säätelevät lait ja asetukset vaihtelevat eri maissa (ja osavaltiossa), joten on tärkeää perehtyä kulloisenkin toiminta-alueen kyseisiin säädöksiin, jotta voit varmistaa antavasi vain sellaisia perusterveellistä ravitsemusta tukevia ohjeita, jotka ovat toimivaltasi sisällä. Asiakkaan/osallistujien mieltymykset, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä ajantasaiset, alan parhaat toimintamenetelmät ja -käytännöt on huomioitava suunniteltaessa painon pudotukseen tähtääviä ohjelmia.

LATAA ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT

OHJELMIEN TOTEUTUS

Älä koskaan aliarvioi mahdollisuuttasi vaikuttaa asiakkaan/osallistujan aktiivisuustasoon, jopa loppuelämää silmälläpitäen. Varmista, että jokainen harjoituskerta on hyvin suunniteltu, harjoituskertojen väli on harkittu ja harjoittelu dokumentoidaan laadukkaasti. Neuvo huolellisesti jokaisen harjoitteen kohdalla, kuinka se tulisi suorittaa ja varmista, että asiakas ymmärtää ja on sisäistänyt neuvosi. Jokaisella asiakkaalla on omanlaisensa oppimistahti, joka vaatii sinulta vaihtelevan määrän huomioita, asioiden toistamista, ja oppimisen apuvälineitä. Tarkkaile asiakkaan suoritteita huolellisesti, etenkin silloin kuin lisäohjeiden antaminen ja/tai varmistaminen tulee kyseeseen. Jos ohjaat tai valvot ryhmää, jossa on kaksi tai useampi osallistuja, varmista, että sinulla on riittävästi aikaa valvoa ja ohjeistaa jokaista osallistujaa tarpeellisessa määrin. Sijoittaudu liikuntatilassa siten, ettet koskaan joudu kääntämään selkääsi osallistujille, jotka suorittavat harjoitteitaan.

TOIMITILAT

Vaikka liikuntatilan siisteys ja kunto ei aina ole sinun kontrolloitavissasi, velvollisuutesi on silti huolehtia siitä, ettei ympäristö ole riskialtis ja että liikkuminen on mahdollisimman turvallista. Jos huomaat liikuntatilassa mahdollisia riskitekijöitä, informoi ne viipymättä ja selkeästi sekä asiakkaille, että liikuntatilan ylläpidosta vastaaville tahoille. Jos esimerkiksi huomaat että levytangon lukot ovat ruosteisia ja huonokuntoisia, olisi sinun hyvä poistaa ne liikuntatilasta ja tuoda asia tiedoksi tilan ylläpidosta vastaaville tahoille.

VÄLINEISTÖ

Hanki vain sellaista välineistöä, joka täyttää tai ylittää asetetut standardit ja käytä niitä vain sellaiseen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu. Järjestä harjoitusvälineet siten, että niiden väliin jää riittävästi tilaa osallistujille ja yleiselle liikkumiselle. Suunnittele välineistön säännöllinen huoltaminen ja varmista ennen jokaista liikuntakertaa niiden asianmukainen kunto. Vältä käyttämästä kotitekoisia välineitä, sillä mahdollisten vahinkojen sattuessa saattaa vastuusi olla normaalia suurempi.  

PERSONAL TRAINER KOHTELEE KAIKKI ASIAKKAITA / OSALLISTUJIA TASAVERTAISESTI

NHA- / ACE-sertifioitujen ammattilaisten edellytetään kohtelevan kaikkia asiakkaita/osallistujia puolueettomasti ja tasavertaisesti, syrjimättä ketään heidän sukupuolensa, etnisen taustansa, kansallisuutensa, uskonnollisen näkemyksensä tai fyysisen toimintakykynsä perusteella. Yhdysvalloissa Americans with Disabilities Act suojelee syrjinnältä yksilöitä, joilla on jokin toimintakyvyn vajaus. Toimintakyvyn vajaus voi olla fyysinen tai henkinen, kuten epilepsia, halvaus, HIV-tartunta, AIDS, merkittävä kuulo- tai näkökyvyn vajaus, henkinen kehitysvammaisuus, tai oppimisvaikeus.

NHA- / ACE-sertifioitujen ammattilaisten tulisi vähintäänkin mahdollisuuksiensa rajoissa pyrkiä tarjoamaan kohtuullinen toimintaympäristö myös asiakkaille, joilla on jokin toimintakyvyn vajaus. Mahdollisuuksien rajoissa tarkoittaa sitä, että pyrit tekemään ne toimenpiteet, joista ei aiheudu sinulle kohtuuttomasti vaivaa tai kustannuksia. Olemassa olevan liikuntatilan esteettömyyden edistäminen tai välineistön, harjoitusohjeiden tai arviointiprotokollien muuntaminen siten, että ne palvelevat myös toimintakyvyltään vajaita asiakkaita, on esimerkki kohtuullisista toimenpiteistä. Henkilökohtaisten harjoitusvälineiden toimittamista tai uusien välineiden hankintaa omalla kustannuksellasi ei enää puolestaan voi pitää kohtuullisena. Nämä eettiset huomiot reilusta ja yhdenmukaisesta kohtelusta eivät rajoitu vain välittömään kanssakäymiseen, vaan kattavat myös muut vuorovaikutustilanteet, kuten yleisen kommunikoinnin, aikatauluttamisen, laskutuksen, palveluiden peruutusehdot ja ongelmatilanteiden ratkaisun.

 

PERSONAL TRAINER PYSYTTELEE AJAN TASALLA ALAN TUOREIMMASTA TUTKIMUSTIEDOSTA JA YMMÄRTÄÄ SEN KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSET

NHA- / ACE-sertifiointi takaa sen, että sinulle on kertynyt laaja-alainen ymmärrys useiden eri tieteenhaarojen asiasisällöstä. Sertifikaattia ei kuitenkaan tulisi mieltää ammatillisen kehityksen huipentumaksi tai loppupisteeksi, vaan päinvastoin, todellisen ammatillisen kehityksen lähtölaukaukseksi. Alan dynaaminen luonne edellyttää, että seuraat aktiivisesti uutta tutkimustietoa, päivittyviä standardeja, ohjeistuksia ja parhaita käytäntöjä sekä otat nämä huomioon suunnitellessasi ja toteuttaessasi liikuntaohjelmia.

Pysyäksesi ajan tasalla, varmista että sinulla on riittävästi aikaa seurata erilaisia liikunta-alan lähdemateriaaleja, asiantuntijoille kohdistettuja aikakausilehtiä, alan järjestöjen lausuntoja (position statement) ja muita luotettavia lähteitä. Ota myös tavaksesi osallistua aika ajoin ammatillisiin tapaamisiin, konferensseihin, ja workshopeihin.

Jälkimmäisistä on sekin hyöty, että useat eri koulutukset oikeuttavat jatkokoulutuspisteisiin (CEC, continuing education credit). Pitääksesi ACE-sertifikaattisi voimassa, edellytetään sinulta tiettyä määrää jatkokoulutuspisteitä kahden vuoden periodeissa. Jatkokoulutuspisteitä myönnetään oppimista edistäville strukturoiduille koulutuskokonaisuuksille, jotka liittyvät alan osaamiseen ja joiden järjestämisestä vastaavat koulutetut terveys- ja kuntoliikuntasektorin henkilöt.

 

 

PERSONAL TRAINER YLLÄPITÄÄ HENKEÄ PELASTAVAN (JA MUUN SOVELTUVAN) ENSIAVUN TAITOJAAN JA OMAA VOIMASSA OLEVAN ENSIAPUTODISTUKSEN

NHA- / ACE-sertifioitujen ammattilaisten tulee tunnistaa henkeä uhkaavien tilanteiden, kuten sydänkohtauksen oireisto ja osata toimia tilanteessa asianmukaisesti. Välitöntä toimintakykyä edistetään hankkimalla ja ylläpitämällä ajantasainen esiapukoulutus, mukaan lukien painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin (automated external defibrillator, AED) käyttö. Defibrillaattori, tai sydäniskuri, on kannettava elektroninen laite, joka tunnistaa sydämen häiriytyneen rytmin ja palauttaa sen tarvittaessa normaaliksi. Sydänpysähdyspotilaalla jokainen minuutti jonka defibrillaatio myöhästyy, vähentää uhrin selviytymismahdollisuuksia 7-10%. Näin ollen laitteen asianmukainen käyttö ja/tai painelu-puhalluselvytys ennen varsinaisen ensihoitoyksikön saapumista saattaa merkittävästi lisätä sydänpysähdyksen uhrin selviytymismahdollisuuksia.

 

PERSONAL TRAINER NOUDATTAA LIIKETOIMINNASSAAN VOIMASSA OLEVAA YRITYS- JA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÄ JA KUNNIOITTAA IMMATERIAALIOIKEUKSIA

NHA- / ACE sertifioitujen ammattilaisten edellytetään noudattavan työssään korkeaa moraalia ja hyvää kaupankäyntitapaa, sekä noudattavan kaikkea asianmukaista liiketoimintaa, työllistämistä ja tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Kaikessa kanssakäymisessäsi asiakkaiden/osallistujien, kollegojen ja muiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilasten kanssa, sekä markkinoidessasi palvelujasi, toimi rehellisesti ja avoimesti. Älä käytä ammatillista pätevyyttäsi, erilaisia väitteitä tai sponsoreita luodaksesi valheellista tai harhaanjohtavaa kuvaa tarjoamistasi palveluista. Älä markkinoi saatikka suorita sellaisia palveluita, jotka ovat ammatillisen osaamisesi ulkopuolella, tai joiden harjoittaminen olisi laitonta tai harhaanjohtavaa.

On hyvien liiketoimintatapojen mukaista pitää kaikki relevantti informaatio helposti asiakkaiden saatavilla ja ymmärrettävässä muodossa; millä nimellä sinä/yrityksesi/työnantajasi harjoitatte liiketoimintaa, missä osoitteessa, mitkä ovat muut yhteystiedot; pidä yllä toimivaa puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta; ilmaise selkeästi, miten ja koska sinut saa kiinni; mitkä ovat aikataulusi, hinnastosi, maksu- ja muut mahdolliset ehdot; erityisesti peruutus- ja maksujenpalautusehdot on syytä ilmaista selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa; tarjoa asiakkaalle mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä tarjoamastasi palvelusta, jotta hän voi tehdä valistuneen päätöksen päätyessään asioimaan kanssasi. Näin edistät parhaalla mahdollisella tavalla luottamuksen syntymistä heti ensihetkestä lähtien.

Koska liiketoimintaa ja työllistämistä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa ja joissain tapauksissa jopa maiden sisällä esimerkiksi eri osavaltioissa, perehdy aina asiankuuluviin standardeihin ja lainsäädäntöön omalla toimialueellasi. Esimerkiksi erilaiset rakennusmääräykset tai kaavat saattavat säädellä liikuntatilojen vaatimuksia, vaikkapa esteettömän pääsyn suhteen.

Tekijänoikeuksiin ja muihin immateriaalioikeuksiin on syytä perehtyä ja ymmärtää ja kunnioittaa niiden asettamia rajoituksia. Immateriaalioikeudet tyypillisesti suojaavat esimerkiksi kirjailijoiden, taiteilijoiden ja ohjelmistonkehittäjien tekijänoikeuksia jonkin tuotteen tai teoksen suhteen. Tyypillisesti esimerkiksi musiikin käyttö ryhmäliikuntatunnilla on tilanne, jossa tulee olla tarkkana. Jos kaupallista musiikkia hyödynnetään kaupallisessa tilaisuudessa ilman asianmukaista lupaa ja lupamaksuja, syyllistytään tekijänoikeusrikkomukseen.

Pidä huolta siitä, että kaikki musiikki ja esimerkiksi esitteissä tai koulutusmateriaaleissa käytetty sisältö on joko tekijänoikeuksista kokonaan vapaata, vapaata käyttää kyseisessä yhteydessä, tai suorita asianmukainen tekijänoikeusmaksu. Milloin et ole varma tilanteesta, hanki joko varmuuden vuoksi lupa tekijänoikeuksien haltialta tai konsultoi tekijänoikeuksiin perehtynyttä asiantuntijaa.

 

PERSONAL TRAINER PYSYTTELEE AJAN TASALLA ALAN TUOREIMMASTA TUTKIMUSTIEDOSTA JA YMMÄRTÄÄ SEN KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSET

NHA- / ACE-sertifiointi takaa sen, että sinulle on kertynyt laaja-alainen ymmärrys useiden eri tieteenhaarojen asiasisällöstä. Sertifikaattia ei kuitenkaan tulisi mieltää ammatillisen kehityksen huipentumaksi tai loppupisteeksi, vaan päinvastoin, todellisen ammatillisen kehityksen lähtölaukaukseksi. Alan dynaaminen luonne edellyttää, että seuraat aktiivisesti uutta tutkimustietoa, päivittyviä standardeja, ohjeistuksia ja parhaita käytäntöjä sekä otat nämä huomioon suunnitellessasi ja toteuttaessasi liikuntaohjelmia.

Pysyäksesi ajan tasalla, varmista että sinulla on riittävästi aikaa seurata erilaisia liikunta-alan lähdemateriaaleja, asiantuntijoille kohdistettuja aikakausilehtiä, alan järjestöjen lausuntoja (position statement) ja muita luotettavia lähteitä. Ota myös tavaksesi osallistua aika ajoin ammatillisiin tapaamisiin, konferensseihin, ja workshopeihin.

Jälkimmäisistä on sekin hyöty, että useat eri koulutukset oikeuttavat jatkokoulutuspisteisiin (CEC, continuing education credit). Pitääksesi ACE-sertifikaattisi voimassa, edellytetään sinulta tiettyä määrää jatkokoulutuspisteitä kahden vuoden periodeissa. Jatkokoulutuspisteitä myönnetään oppimista edistäville strukturoiduille koulutuskokonaisuuksille, jotka liittyvät alan osaamiseen ja joiden järjestämisestä vastaavat koulutetut terveys- ja kuntoliikuntasektorin henkilöt.

 

PERSONAL TRAINER YLLÄPITÄÄ HENKEÄ PELASTAVAN (JA MUUN SOVELTUVAN) ENSIAVUN TAITOJAAN JA OMAA VOIMASSA OLEVAN ENSIAPUTODISTUKSEN

NHA- / ACE-sertifioitujen ammattilaisten tulee tunnistaa henkeä uhkaavien tilanteiden, kuten sydänkohtauksen oireisto ja osata toimia tilanteessa asianmukaisesti. Välitöntä toimintakykyä edistetään hankkimalla ja ylläpitämällä ajantasainen esiapukoulutus, mukaan lukien painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin (automated external defibrillator, AED) käyttö. Defibrillaattori, tai sydäniskuri, on kannettava elektroninen laite, joka tunnistaa sydämen häiriytyneen rytmin ja palauttaa sen tarvittaessa normaaliksi. Sydänpysähdyspotilaalla jokainen minuutti jonka defibrillaatio myöhästyy, vähentää uhrin selviytymismahdollisuuksia 7-10%. Näin ollen laitteen asianmukainen käyttö ja/tai painelu-puhalluselvytys ennen varsinaisen ensihoitoyksikön saapumista saattaa merkittävästi lisätä sydänpysähdyksen uhrin selviytymismahdollisuuksia.

PERSONAL TRAINER NOUDATTAA LIIKETOIMINNASSAAN VOIMASSA OLEVAA YRITYS- JA TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÄ JA KUNNIOITTAA IMMATERIAALIOIKEUKSIA 

NHA- / ACE sertifioitujen ammattilaisten edellytetään noudattavan työssään korkeaa moraalia ja hyvää kaupankäyntitapaa, sekä noudattavan kaikkea asianmukaista liiketoimintaa, työllistämistä ja tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Kaikessa kanssakäymisessäsi asiakkaiden/osallistujien, kollegojen ja muiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ammattilasten kanssa, sekä markkinoidessasi palvelujasi, toimi rehellisesti ja avoimesti. Älä käytä ammatillista pätevyyttäsi, erilaisia väitteitä tai sponsoreita luodaksesi valheellista tai harhaanjohtavaa kuvaa tarjoamistasi palveluista. Älä markkinoi saatikka suorita sellaisia palveluita, jotka ovat ammatillisen osaamisesi ulkopuolella, tai joiden harjoittaminen olisi laitonta tai harhaanjohtavaa.

On hyvien liiketoimintatapojen mukaista pitää kaikki relevantti informaatio helposti asiakkaiden saatavilla ja ymmärrettävässä muodossa; millä nimellä sinä/yrityksesi/työnantajasi harjoitatte liiketoimintaa, missä osoitteessa, mitkä ovat muut yhteystiedot; pidä yllä toimivaa puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta; ilmaise selkeästi, miten ja koska sinut saa kiinni; mitkä ovat aikataulusi, hinnastosi, maksu- ja muut mahdolliset ehdot; erityisesti peruutus- ja maksujenpalautusehdot on syytä ilmaista selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa; tarjoa asiakkaalle mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä tarjoamastasi palvelusta, jotta hän voi tehdä valistuneen päätöksen päätyessään asioimaan kanssasi. Näin edistät parhaalla mahdollisella tavalla luottamuksen syntymistä heti ensihetkestä lähtien.

Koska liiketoimintaa ja työllistämistä koskeva lainsäädäntö vaihtelee eri maissa ja joissain tapauksissa jopa maiden sisällä esimerkiksi eri osavaltioissa, perehdy aina asiankuuluviin standardeihin ja lainsäädäntöön omalla toimialueellasi. Esimerkiksi erilaiset rakennusmääräykset tai kaavat saattavat säädellä liikuntatilojen vaatimuksia, vaikkapa esteettömän pääsyn suhteen.

Tekijänoikeuksiin ja muihin immateriaalioikeuksiin on syytä perehtyä ja ymmärtää ja kunnioittaa niiden asettamia rajoituksia. Immateriaalioikeudet tyypillisesti suojaavat esimerkiksi kirjailijoiden, taiteilijoiden ja ohjelmistonkehittäjien tekijänoikeuksia jonkin tuotteen tai teoksen suhteen. Tyypillisesti esimerkiksi musiikin käyttö ryhmäliikuntatunnilla on tilanne, jossa tulee olla tarkkana. Jos kaupallista musiikkia hyödynnetään kaupallisessa tilaisuudessa ilman asianmukaista lupaa ja lupamaksuja, syyllistytään tekijänoikeusrikkomukseen.

Pidä huolta siitä, että kaikki musiikki ja esimerkiksi esitteissä tai koulutusmateriaaleissa käytetty sisältö on joko tekijänoikeuksista kokonaan vapaata, vapaata käyttää kyseisessä yhteydessä, tai suorita asianmukainen tekijänoikeusmaksu. Milloin et ole varma tilanteesta, hanki joko varmuuden vuoksi lupa tekijänoikeuksien haltialta tai konsultoi tekijänoikeuksiin perehtynyttä asiantuntijaa.

 

 

PERSONAL TRAINER PITÄÄ KAIKEN ASIAKASTIEDON LUOTTAMUKSELLISENA

Jokaisella asiakkaalla/osallistujalla on oikeus olettaa, että kaikki henkilökohtainen informaatio ja keskustelut NHA- / ACE-sertifioidun ammattilaisen kanssa säilyy luottamuksellisena, eikä niitä jaeta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan/osallistujan nimenomaista suostumusta. Näin ollen, suojaa huolellisesti kaikki asiakastieto, mukaan lukien mutta ei rajoittuen yhteystiedot, terveyshistoriatiedot, liikuntaohjelmaan liittyvät tiedot ja tapaamisiin liittyvät tiedot. Niissäkin tapauksissa, joissa laki ei edellytä luottamuksellisuutta, pidä edelleen kiinni luottamuksellisuuden periaatteesta.

Kaikki luottamuksellisuusrikkomukset, niin tahalliset kuin tahattomat, vaarantavat asiakkaan luottamuksen, heikentävät kuvaasi ammattilaisena ja saattavat häiritä asiakassuhteen rakentavaa ja tuottavaa toteutusta. Ne saattavat altistaa asiakkaan julkisesti kiusalliseen tilanteeseen tai jopa henkilötietojen väärinkäytölle, sekä sinut mahdollisten oikeustoimenpiteiden kohteeksi.

Useimmat luottamuksellisuusrikkomukset ovat tahattomia ja johtuvat joko huolimattomuudesta tai ajattelemattomuudesta. Yleisin luottamuksen rikkomus on asiakastiedon varastointi tilassa tai laitteessa, joka on suojaamaton. Esimerkiksi asiakastietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään pöydällä tai kaapissa, joka on lukitsematon, tai joihin muillakin henkilöillä on pääsy. Toinen tyypillinen rikkomus on keskustella asiakkaan tilanteesta esimerkiksi kollegan kanssa siten, että asiakkaan nimi tai muu identifioiva yksityiskohta käy ilmi, ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

Hyvä toimintatapa on määritellä selkeä tietosuojakäytäntö, josta selkeästi käy ilmi, miten ja mihin asiakastietoja käytetään ja kuinka asiakasta suojataan ei-toivotulta sähköpostilta ja postilta, sekä saattaa nämä tiedot asiakkaan helposti saataville. Kun saat asiakkaaltasi mitä tahansa henkilökohtaista tietoa, ota tavaksi välittömästi suojata saamasi tieto ja varmistaa, että vain sinulla ja/tai asianmukaisilla henkilöillä on siihen pääsy.

Lisäksi asiakkaan tietoja tulee käyttää vain ja ainoastaan niihin palveluihin liittyen, joita asiakas on tilannut. Jos asiakastietoja säilytetään henkilökohtaisella tietokoneella, on tietokone suojattava salasanalla (ja tiedot mielellään salattava). Jos asiakkaan perheenjäsen tai muu henkilö tiedustelee asiakkaan edistymisestä tai muuta henkilökohtaista tietoa, tee selväksi, ettet voi antaa tietoa ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Jos ja kun asiakas antaa sinulle luvan jakaa henkilökohtaista tietoaan tietylle taholle, käytä vain varmistettuja viestintäkanavia, kuten sähköpostia, joka on salattu.

 

PERSONAL TRAINER OHJAA TARVITTAESSA ASIAKKAAN EPÄRÖIMÄTTÄ OSAAVAMMALLE TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISELLE

Personal Trainer -sertifikaatti ei ole laillistettu ammattinimike, jonka johdosta on äärimmäisen tärkeää, että ne personal trainerit, joilla ei ole tilanteen vaatimaa laillistettua ammattinimikettä (kuten lääkäri, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti tai psykologi) ohjaavat asiakkaan tarvittaessa osaavammalle liikunnan- tai terveydenhuollon ammattilaiselle. Näin toimimalla, ennen kaikkea, tarjotaan asiakkaalle parasta mahdollista palvelua (tai hoitoa, sen tullessa kyseeseen koko arvoketjun näkökulmasta), sekä annetaan ammattimainen kuva omasta toiminnasta ja vältetään mahdolliset vastuukysymykset.

Personal trainerin täytyy ymmärtää, milloin asiakas on syytä ohjata eteenpäin, sekä minkä tyyppiselle ammattilaiselle asiakas on syytä ohjata. Esimerkiksi, jos asiakas mainitsee lihasarkuudesta tai lievästä epämukavuuden tunteesta tai valittelee väsymystä tai energian puutetta, ei tämä ole absoluuttinen indikaattori ohjata asiakasta/osallistujaa lääkärintarkistukseen. Koska edellä mainitun kaltainen jatkuva eteenpäin ohjaaminen ei ole järkevää eikä käytännöllistä, on personal trainerin perehdyttävä huolellisesti niihin merkkeihin ja oireisiin, joiden johdosta on perusteltua ohjata asiakas eteenpäin. On osattava tulkita uuden asiakkaan taustaa, ymmärrettävä, miten asiakkaan lähtötaso, yleinen terveydentila ja mahdolliset krooniset sairaudet vaikuttavat liikuntaohjelman aloittamiseen ja progressointiin, sekä onko asiakas mahdollisesti jo käynyt lääkärintarkistuksessa ja saanut luvan liikuntaan, ja jos, niin minkälaiseen. Tällä tiedolla ja ymmärryksellä varustautuneena sinulla on paremmat mahdollisuudet reagoida oikein erilaisiin esiin nouseviin tilanteisiin. Ymmärrät, milloin tilannetta voi tyytyä toistaiseksi vain seuraamaan tai milloin on syytä ohjata asiakas joko kiireellisesti tai vähemmän kiireellisesti eteenpäin.

On keskeistä ymmärtää eri terveydenhuollon ammattilaisten osaamisala ja minkä tyyppisissä ongelmissa on syytä kääntyä kenenkin puoleen. Esimerkiksi joissain maissa/osavaltioissa edellytetään, että lääkäri antaa määräyksen fysioterapeuttiseen hoitoon, kun taas toisissa maissa näihin hoitoihin voi hakeutua suoraan (esimerkiksi Suomessa vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntö vaihtelee ja näissä tilanteissa sinun olisi hyvä osata ohjeistaa asiakasta varmistamaan tilanne omalta vakuutusyhtiöltään). Yhdysvalloissa vain laillistetut ravitsemusterapeutit saavat antaa yksityiskohtaisia ravitsemussuosituksia (kun taas Suomessa asiaa ei ole säädelty millään tavoin. Käytännöksi on muodostunut, että personal trainer voi neuvoa perustervettä asiakasta myös ravitsemuksen suhteen, sekä toimia laillistetun ravitsemusterapeutin apuna ja tukena sairauksien hoitamisessa ravitsemuksen keinoin). Niissä tapauksissa, joissa on syytä epäillä syömishäiriötä, on asiakas aina ohjattava eteenpäin lääkärille ja/tai laillistetulle ravitsemusterapeutille. Vastaavasti, jos asiakas haluaa keskustella perheasioista tai avio-ongelmista, on pariterapia tai psykoterapia taas oikea osoite. Samoin, jos asiakkaalla vaikuttaa olevan päihdeongelma tai muu riippuvuus, on asiakas syytä ohjata lääkärin kautta eteenpäin.

On erittäin suositeltavaa verkostoitua tehokkaasti erilaisten omalla lähialueella toimivien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, perehtyä heidän mahdollisiin erikoisosaamisalueisiinsa ja muodostaa mahdollisimman toimivat välit jo ennen kuin ohjaat asiakkaita heille eteenpäin. Näin toimimalla osoitat hyvää tahtoa ja arvostusta heidän ammattitaitoaan kohtaan ja voit suurimmalla todennäköisyydellä kehittää molemminpuolisen suosittelusuhteen.

 

PERSONAL TRAINER YLLÄPITÄÄ JA PARANTAA SUUREN YLEISÖN LUOTTAMUSTA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ TERVEYS- JA KUNTOLIIKUNNAN SEKTOREIHIN

Paras tapa ylläpitää ja lisätä suuren yleisön luottamusta on antaa itsestään kaikissa tilanteissa arvokas ja ammattimainen vaikutelma. Koska suurta yleisöä suorastaan pommitetaan erilaisten terveys- ja kuntoliikuntatuotteiden väitetyillä terveysvaikutuksilla, joista suuri osa on osatotuuksia tai suoranaista harhaanjohtamista, tarvitaan juuri sinun ammattitaitoasia hälventämään näiden myyttien ja osatotuuksiaan aiheuttamaa sekaannusta ja torjumaan harhaanjohtavien väittämien mahdollisesti suurelle yleisölle aiheuttamaa haittaa.

Tarvittaessa sinun on hyvä jakaa tietouttasi myös vähemmän kokeneille/koulutetuille terveys- ja hyvinvointialan toimijoille. Kannustuksesi ja ohjauksesi kohti tieteeseen ja näyttöön perustuvia toimintatapoja, niin teorian kuin käytännönkin osalta, saattaa näytellä ratkaisevaa roolia alalle vasta suuntautumassa olevan henkilön tulevaisuuden suhteen. On suoranainen karhunpalvelus olla jakamatta omaa ymmärrystään, etenkin niissä tilanteissa, joissa joku henkilö, suuri yleisö tai toinen alan toimija altistuu vaaralle tietämättömyytensä johdosta. Tai esimerkiksi, jos huomaat henkilön suorittavan voimaharjoittelua siten, että hän toistuvasti toteuttaa harjoitteita puutteellisin tekniikoin tai silmiinpistävän yksipuolisesti, olisi suotavaa ehdottaa tehokkaampaa toimintatapaa. Tai jos vaikkapa huomaat, että joku kollegasi ei koskaan pyydä asiakkaalta Tietoon perustuvaa suostumusta ennen kuntotestejä tai liikuntaohjelman aloittamista, olisi hyvä suositella häntä siirtymään tähän käytäntöön, minimoidakseen omaa riskiään mahdollisissa vahinkotapauksissa (jälkimmäinen esimerkki on relevantti etenkin Yhdysvalloissa).

Lopuksi, älä sorru antamaan katteettomia lupauksia tavoitellessasi uusia asiakkaita. Tyypillinen esimerkki voisi olla seuraavanlainen markkinointilupaus: ”Pudota painoasi 10 kiloa vain 20:ssä päivässä, tai saat rahasi takaisin!” Ei ole soveliasta laittaa omaa uskottavuuttaan peliin antaakseen lisää pontta katteettomille tai haitallisille tuotteille, palveluille tai ohjelmille, jotka pohjautuvat perusteettomiin tai harhaanjohtaviin väitteisiin. Edellä kuvatun kaltaisten tuotteiden, palveluiden tai ohjelmien myynnin edistämistä tulisi kaikin keinoin välttää, sillä ne ovat omiaan murentamaan suuren yleisön luottamusta liikuntasektorin toimijoihin.

 

PERSONAL TRAINER LUO JA YLLÄPITÄÄ SELKEÄT AMMATILLISET RAJAT

Liikunta-alan ammattilaisena kohtaat monenlaisia ihmisiä. On ensiarvoisen tärkeää, että suhde asiakkaisiin ja osallistujiin säilyy ammatillisena. On meidän ammattilaisten velvollisuus asettaa rajat asiakassuhteiden ja ystävyyssuhteiden välille ja ylläpitää niitä. Tätä silmällä pitäen NHA- / ACE-sertifioitujen ammattilaisten tulisi:

 • Olla koskaan ohjaamatta keskustelua asiakkaan kanssa seksuaaliseen suuntaan
 • Välttää asiakkaan koskettamista, muutoin kuin ohjaamistarkoituksessa
 • Ennen kuin koskettaa asiakasta ohjaamistarkoituksessa, informoida häntä siitä, mikä on kosketuksen tarkoitus ja löytää vaihtoehtoinen ohjaamistapa, jos asiakas ei koe kosketusta miellyttäväksi
 • Lopettaa kosketuksen käyttö, jos se vaikuttaa häiritsevän asiakasta
 • Tehdä kaikki asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että kahdenkeskisellä tai sosiaalisessa kontaktilla asiakkaan/osallistujan kanssa ei ole haitallista vaikutusta ohjaaja-asiakas, valmentaja-asiakas tai ohjaaja-osallistuja suhteisiin.

Jos et kykene säilyttämään asianmukaisia ammatillisia rajoja suhteessa asiakkaaseen joko oman asenteesi tai asiakkaan toiminnan johdosta, on järkevä toimintatapa lopettaa asiakassuhde, tai kenties ohjata asiakas toiselle ammattilaiselle. On hyvä pitää mielessä, että mahdolliset vihjaukset tai syytteet seksuaalisesta häirinnästä, jopa täysin perättömät, voivat vaikuttaa urakehitykseesi suorastaan tuhoisasti.

 

Tilaa seuraavat aiheeseen liittyvät artikkelit suoraan sähköpostiisi tästä

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

MITÄ MAAILMAN ARVOSTETUIN PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTITENTTI PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

TUOREIMMAT ARTIKKELIT

TEHOKKAAMPAA TREENIÄ: MIKÄ IHMEEN REKYYLILIIKE?

TEHOKKAAMPAA TREENIÄ: MIKÄ IHMEEN REKYYLILIIKE?

Valtaosa ihmisistä treenaa kuntosalilla vain perinteiseen konsentriseen ja eksentriseen lihastyöhön perustuvaa voimantuottoa. Jotta harjoittelu kehittäisi tehokkaasti myös eri lajeissa vaadittavaa suorituskykyä sekä arkielämän voimaa, niin treenaamista kannattaa monipuolistaa hyödyntäen liike-energiaa.

lue lisää

© NORDIC HEALTH ACADEMY

Tämän materiaalin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa, pois lukien suora linkittäminen, on tekijänoikeuslain (406/61) mukaisesti kielletty, ilman NHA:n nimenomaista lupaa. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

YHDESSÄ, ME TEEMME SEN MAHDOLLISEKSI

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n missio on edistää näyttöön perustuvan liikunta- ja ravitsemusohjauksen laatua ja saatavuutta Suomessa, kouluttamalla aikuisopiskelijoita liikunnan ja elintapaohjauksen ammattilaisiksi.

YHTEYSTIEDOT

 

Bulevardi 30 B 1

00120 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste