NHA/ACE PERSONAL TRAINERIN AMMATILLISEN OSAAMISEN SOVELTAMISALA

NHA/ACE PERSONAL TRAINERIN AMMATILLISEN OSAAMISEN SOVELTAMISALA

PERSONAL TRAINERIN AMMATILLISEN OSAAMISEN SOVELTAMISALAN MÄÄRITTELY

 

Ammatillisen osaamisen soveltamisala (engl. scope of practice) määrittelee ”laillisen palveluvalikoiman”, jota tietyn osaamisen omaavat ammattihenkilöt voivat tarjota, millaisissa olosuhteissa niitä voidaan tarjota, sekä ohjeet ja parametrit, joita tulee noudattaa. Ammatillisen osaamisen soveltamisalaan vaikuttaa lukuisat seikat, kuten vaadittava koulutus, sertifioinnit, lisenssit, lait tai hallintoelimet ja niiden kyseiselle ammatille asettamat vaatimukset.

Yhdysvalloissa useimpia ammatteja säätelevät lait ovat osavaltiokohtaisia, joten siellä ammatillisen osaamisen soveltamisala saattaa vaihdella osavaltiokohtaisesti. Tämän lisäksi useimmilla ammateilla on hallintoelimiä, jotka hallinnoivat kyseisen ammattiin liittyviä kysymyksiä, kuten kelpoisuusvaatimuksia sertifiointikokeeseen johtaviin opinto-ohjelmiin, ammatillisen käyttäytymisen sääntöjä (esim. eettiset ohjeet) ja rangaistuskäytäntöjä, mikäli edellisiä ei noudateta.

Tiettyä ammattia koskevat lait, säännöt ja säätely ovat olemassa suuren yleisön suojelemiseksi. Personal training -alalla ammatillisen osaamisen soveltamisalaa ei ole säännelty lainsäädännöllisin tai siihen rinnastettavin toimin, vaan niiden säätelystä vastaavat koulutusta tarjoavat organisaatiot.

Vastuulliset ja vakavissaan toimivat koulutusorganisaatiot asettavat myös eettisiä toimintaohjeita, ja edellyttävät sekä opiskelijoiden että valmistuneiden personal trainereiden noudattavan niitä kaikissa ammattiin liittyvissä toimissa. Minkä tahansa alan ammattihenkilölle on keskeistä tuntea oman alansa ammatillinen soveltamisala, toimia vain soveltamisalan puitteissa, sekä hankkia alalla arvostettu pätevyyden osoittava ”valtakirja”.

Lue lisää NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksesta >>

 

NHA- / ACE-SERTIFIOITUJEN PERSONAL TRAINEREIDEN AMMATILLINEN SOVELTAMISALAN RAAMIT

Personal trainingin ammatilliseen soveltamisalaan ylipäätään on Yhdysvalloissa ottanut kantaa arvostettu IDEA Health & Fitness Association ja yleisesti katsotaan, että tämä on edustava kannanotto ja määrittelee hyvin ammatin yleiset piirteet. Kannanotto (IDEA Health & Fitness Association’s Opinion Statement: Benefits of working relationship between medical and allied health practitioners and personal fitness trainers) on esitetty alla:

Personal trainerit eivät diagnosoi, vaan sen sijaan he:

 • Vastaanottavat asiakkaan harjoitteluun tai ravitsemukseen liittyviä ohjeita lääkäriltä, fysioterapeutilta tai ravitsemusterapeutilta
 • Seuraavat yleisesti hyväksyttyjä parhaita käytäntöjä liikunnan käyttämisestä määriteltyjen sairauksien yhteydessä (kuten ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription tai Käypä hoito -suositus)
 • Tarkistaa yleisesti hyväksytyin kyselyin ja/tai testein, tarvitseeko asiakas lääkärin hyväksynnän ennen liikuntaohjelman aloittamista
 • Tunnistaa edellisiä suorittaessaan potentiaalisia riskitekijöitä
 • Tarvittaessa ohjaavat asiakkaan edelleen asianmukaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle

 

Personal trainerit eivät määrää liikuntaa, vaan sen sijaan he:

 • Suunnittelevat liikuntaohjelmia
 • Ohjaavat asiakkaan tarvittaessa edelleen asianmukaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle ”liikuntareseptiä” varten

 

Personal trainerit eivät määrää ruokavalioita tai ravintolisiä*, vaan sen sijaan he:

 • Antavat yleisohjeita terveellisen ravitsemuksen suhteen Suomessa suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan ja Yhdysvalloissa MyPlate Food Guidance System -järjestelmän mukaan
 • Ohjaavat asiakkaan tarvittaessa edelleen laillistetulle ravitsemusterapeutille yksilöllisiä ravitsemusneuvoja varten

 

Personal trainerit eivät hoida vammoja tai sairauksia, vaan sen sijaan he:

 • Ohjaavat tarvittaessa asiakkaan asianmukaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle tai lääkärille
 • Käyttävät liikuntaa asiakkaan terveyden edistämiseen
 • Auttavat asiakasta noudattamaan lääkärin tai terapeutin ohjeita

 

Personal trainerit eivät monitoroi lääkärin ohjaaman asiakkaan etenemistä, vaan sen sijaan he:

 •  Dokumentoivat asiakaan etenemisen
 • Raportoivat dokumentoimansa asianmukaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle tai lääkärille
 • Noudattavat lääkärin tai terapeutin antamia ohjeita

 

Personal trainerit eivät kuntouta**, vaan sen sijaan he:

 • Suunnittelevat asiakkaille kuntoutuksen jälkeisiä liikuntaohjelmia.

 

Personal trainerit eivät anna terapiaa, vaan sen sijaan he:

 • Valmentavat
 • Antavat yleistä informaatiota
 • Tarvittaessa ohjaavat asiakkaan asianmukaiselle terapeutille

 

Edellä esitetyn lisäksi jokaisen personal trainerin tulisi tuntea oman sertifiointiorganisaationsa määrittelemä ammatillisen osaamisen soveltamisala. NHA- / ACE-sertifioitujen personal trainereiden ammatillinen soveltamisala on esitetty alla:

* Suomalaisessa toimintaympäristössä personal trainerit ovat perinteisesti tarjonneet ravitsemusneuvontaa terveille asiakkaille ja tämä on suositeltava ja tarkoituksenmukainen toimintamalli myös jatkossa.

** Suomalaisessa toimintaympäristössä personal trainerit osallistuvat lääkärin ja fysioterapeutin johtamaan kuntoutusprosessiin. Valmistautuessasi ACE-loppukokeeseen sinun on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kokeessa kartoitetaan ymmärrystä ja tietoutta globaalisti vakiintuneimmista toimintamalleista, joita tekstissä on kuvattu.

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

NHA- / ACE-SERTIFIOITUJEN PERSONAL TRAINEREIDEN AMMATILLINEN SOVELTAMISALAN KUVAUS


NHA- / ACE-sertifioitu personal trainer on liikunnan ammattilainen, joka on osoittanut American Council on Exercise:n määrittelemän osaamisen liikuntaohjelmien suunnittelussa ja ohjaamisessa ilmeisen terveille henkilöille, sekä erityistarpeita omaaville henkilöille, jotka ovat saaneet luvan liikuntaan lääkäriltään. NHA- / ACE-sertifioitu personal trainer ymmärtää olevansa palvelualalla, jonka ensisijainen pyrkimys on auttaa asiakkaita parantamaan kuntoaan ja terveyttään modifioimalla terveyteen liittyviä riskitekijöitä. Terveydenhuollon arvoketjussa personal trainereiden päähuomio on sairauksien ehkäisyssä em. keinoin. NHA- / ACE-sertifioitujen personal trainereiden ammatillinen soveltamisala on seuraava:

 

 • Turvallisten, tehokkaiden ja asianmukaisten liikuntaohjelmien suunnittelu ja ohjaaminen ilmeisen terveille henkilöille ja sellaisille erityistarpeita omaaville henkilöille, joilla on lääkärin hyväksyntä liikuntaan osallistumiselle.
 • Terveyshistoriakyselyjen tekeminen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kartoittaminen sen määrittelemiseksi, tuleeko asiakas ohjata edelleen, sekä liikunnan kontraindikaatioiden tunnistaminen.
 • Asianmukaisten kuntotestien suorittaminen näyttöön perustuvin ja yleisesti hyväksytyin metodein, huomioiden asiakaan terveyshistoria, kuntotaso, elintavat ja tavoitteet.
 • Asiakkaiden avustaminen realististen liikuntaan liittyvien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.
 • Turvallisten ja tehokkaiden harjoitusten ja niiden progression ohjaaminen näyttämällä, selittämällä ja asianmukaisia vinkkejä ja varmistuksia käyttäen.
 • Toimia asiakkaiden tukena, hyödyntäen ohjausta, tukea, motivaatio- ja repsahduksenestotekniikoita ja toimivaa palautetta, asiakkaiden pyrkiessään omaksumaan liikuntaa ja sitoutumaan siihen.
 • Jäsenneltyjen liikuntaohjelmien suunnittelu yksilöille ja pienryhmille
 • Asiakkaiden valistaminen liikuntaan ja terveyteen liittyvistä aiheista, kannustaakseen heitä omaksumaan terveellisiä ja liikunnallisia elintapoja
 • Asiakastietojen suojaaminen Health Insurance Portability and Accountability Act:n, General Data Protection Regulation:in, GDPR:n tai vastaavien kansallisten tai osavaltiokohtaisten määräysten mukaan
 • Toimia aina ammattimaisesti ja kunnioittavasti omaa ja asiakkaiden integriteettiä varjellen
 • Tunnistaa oma ammatillinen soveltamisala ja aina tarvittaessa ohjata asiakas eteenpäin asianmukaiselle terveydenhuollon ammattihenkilölle
 • Olla valmistautunut hätätilanteisiin ja toimia asianmukaisella tavalla

 

Personal trainereiden ei tulisi koskaan tarjota palveluita, jotka ovat heidän määritellyn ammatillisen osaamisensa soveltamisalan ulkopuolella. Personal trainereilta kysytään usein esimerkiksi ohjeita painon pudotukseen tai rasvaprosentin pienentämiseen.

Personal trainerit voivat auttaa asiakkaitaan näissä pyrkimyksissä suunnittelemalla turvallisia ja tehokkaita liikuntaohjelmia, jotka tuovat mukanaan suotuisia muutoksia kehon koostumuksessa ja tukemalla asiakkaita terveellisempien elintapojen muodostamisessa. Personal trainerit voivatkin antaa asiakkailleen ohjeita, kuinka hyödyntää www.ChooseMyPlate.gov -verkkosivuilla olevia työkaluja ja valistaa asiakkaita kansallisista ravitsemussuosituksista auttaakseen heitä paremmin ymmärtämään terveellisen ruokavalion perusteita ja tekemään parempia valintoja.

(HUOM! Suomessa toimiessaan personal trainer voi tarjota asiakkaalleen myös yksityiskohtaista ruokavalio-ohjausta, mutta tunnistaessaan, että asiakkaan suhtautuminen ruokavalioon poikkeaa normaalista, personal tranerin on ohjattava asiakas eteenpäin ravitsemusterapeutille.)

Yhdysvalloissa toimiessaan personal trainerin on tiedostettava, että yksityiskohtaisia ruokavalio-ohjeita, reseptejä tai lisäravinteita kaipaavat asiakkaat tulee ohjata laillistetun ravitsemusterapeutin pakeille, sillä Yhdysvalloissa monissa osavaltioissa edellä mainittu kuuluu ravitsemusterapeuttien laillistettujen palvelujen piiriin.

Terveydenhuollon kentällä on osaamisalueiden päällekkäisyyttä, joka personal trainerin on ymmärrettävä toimiakseen menestyksekkäästi oman ammatillisen osaamisalueensa sisällä. Esimerkiksi ravitsemusneuvoja antava ravitsemusterapeutti saattaa antaa asiakkaalle yleisluonteisia liikuntaan liittyviä neuvoja, kuten valistaa liikunnan merkityksestä terveydelle tai kuinka luoda liikunnan avulla negatiivinen energiatasapaino. Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa asiakas haluaa yksityiskohtaisen liikuntaohjelman, tulisi hänet ohjata edelleen sertifioidulle personal trainerille.

Personal trainerin ei tulisi koskaan antaa ristiriitaisia neuvoja suhteessa asiakasta hoitaviin terveydenhuollon ammattilaisiin. Jos esimerkiksi asiakkaan lääkäri on antanut tiettyä määreitä liikunnan intensiteetille, laadulle tai harjoitteille, tulee personal trainerin noudattaa annettuja määreitä liikuntaohjelmaa suunnitellessaan. Vaikka lääkärillä ei tyypillisesti ole yhtä hyvää ymmärrystä tietyistä liikuntaan liittyvistä seikoista, kuten personal trainerilla, lääkärin ohjeet ottavat huomioon asiakaan terveydentilan, lääkityksen, vaivat, vammat ja sairaudet ja annettuja ohjeita tulee näin ollen aina noudattaa asiakkaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Jokaisessa osavaltiossa, provinssissa ja maassa on omat terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevat lainsäädäntönsä. Personal trainerin velvollisuus on opiskella ja noudattaa oman maantieteellisen toiminta-alueensa lainsäädäntöä ja noudattaa ACE:n määrittelemiä ammatillisen osaamisen soveltamisalueita.

 

AIHEESEEN LIITTYEN MUUALLA

NHA- ja ACE-sertifioidun personal trainerin eettiset toimintaperiaatteet >>

Lue lisää NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksesta >>

Miksi personal trainer -sertifiointi on tärkeää? >>

 

Tilaa seuraavat aiheeseen liittyvät artikkelit suoraan sähköpostiisi tästä

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

MITÄ MAAILMAN ARVOSTETUIN PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTITENTTI PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

TUOREIMMAT ARTIKKELIT

YHDESSÄ, ME TEEMME SEN MAHDOLLISEKSI

© NORDIC HEALTH ACADEMY

Tämän materiaalin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa, pois lukien suora linkittäminen, on tekijänoikeuslain (406/61) mukaisesti kielletty, ilman NHA:n nimenomaista lupaa. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n missio on edistää näyttöön perustuvan liikunta- ja ravitsemusohjauksen laatua ja saatavuutta Suomessa, kouluttamalla aikuisopiskelijoita liikunnan ja elintapaohjauksen ammattilaisiksi.

YHTEYSTIEDOT

 

Bulevardi 30 B 1

00120 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste