PRIOMED™-KOULUTUKSET ON LUOTU VASTAAMAAN TERVEYDENHUOLLON TARPEESEEN

PRIOMED™-KOULUTUKSET ON LUOTU VASTAAMAAN TERVEYDENHUOLLON TARPEESEEN

Lue tästä artikkelista, kuinka PrioMed™-koulutukset vastaavat ainutlaatuisella tavalla elintapahoidon tämän hetken haasteisiin.

PrioMed elintapalääketiede kuva

TUTUSTU PRIOMED™-KOULUTUSTEN SISÄLTÖÖN

PrioMed™-koulutukset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuja elintapalääketieteen ja elintapavalmennuksen koulutuksia, joiden tavoitteena on tarjota ammattilaiselle jonkin tietyn osa-alueen osaaminen mahdollisimman tehokkaassa ja välittömästi käytäntöön vietävässä muodossa.

PrioMed Elintapavalmentaja™  |  PrioMed Ravitsemusvalmentaja™  |  PrioMed Fyysisen Aktiivisuuden Valmentaja™

TUTUSTU PRIOMED™-KOULUTUSTEN SISÄLTÖÖN

PrioMed™-koulutukset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuja elintapalääketieteen ja elintapavalmennuksen koulutuksia, joiden tavoitteena on tarjota ammattilaiselle jonkin tietyn osa-alueen osaaminen mahdollisimman tehokkaassa ja välittömästi käytäntöön vietävässä muodossa.

PrioMed Elintapavalmentaja™ ››

PrioMed Ravitsemusvalmentaja™ ››

PrioMed Fyysisen Aktiivisuuden Valmentaja™ ››

ELINTAPAVALMENNUS VASTAA VÄESTÖN TERVEYSTARPEISIIN

Länsimaissa jopa 80 % ennenaikaisista kuolemista johtuu kolmesta muunneltavissa olevasta epäterveellisestä elintavasta: tupakoinnista, epäterveellisestä ravitsemuksesta ja liikunnan puutteesta (1, 2).

Krooniset sairaudet, joiden synnyssä elintavoilla on ratkaiseva merkitys, aiheuttavat maailmanlaajuisesti peräti 60 % kaikesta tautitaakasta ja 73 % kaikista kuolemista (3).

Näihin juurisyihin ei ole olemassa lääkeainetta, vaan niihin puututaan tehokkaimmin elintapahoidolla. Tällä hetkellä elintapahoito toteutuu kuitenkin hyvin heikosti, johtuen pitkälti osaavien ammattilaisten puutteesta (4, 9).

PrioMed™-koulutukset on suunniteltu paikkaamaan tätä puutetta työelämälähtöisesti ja tehokkaasti. Koulutusten tarkoitus on tuottaa osaavia elintapahoidon huippuammattilaisia terveydenhuollon kentälle.

Lue tästä artikkelista, kuinka PrioMed™-koulutukset vastaavat ainutlaatuisella tavalla elintapahoidon tämän hetken haasteisiin.

TYÖELÄMÄLÄHTÖISTÄ TÄSMÄKOULUTUSTA

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan terveydenhuollon hoitoketjujen toimivuus ja työyhteisöjen kehittäminen edellyttävät täydennyskoulutuksen järjestämistä koko terveydenhuollon henkilöstölle (5).

Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan ammattia tukevaa, suunnitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä työntekijän ammattitaitoa ja osaamista välittömässä ja välillisessä työssä potilaiden ja asiakkaiden kanssa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan terveydenhuoltohenkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvan muuttumisesta riippuen keskimäärin 3–10 päivää vuodessa. Suositusten mukaisesti täydennyskoulutuksissa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä sekä verkko-opetusta ja muita etäopetuksen muotoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ei määritellä koulutuksen sisältöä yksityiskohtaisesti, vaan asetuksen mukaan koulutus perustuu kolmeen lähtökohtaan: väestön terveystarpeisiin, muuttuviin hoitokäytäntöihin ja koulutustarpeiden arviointiin (5)

MUUTTUVAT TERVEYSTARPEET JA HOITOKÄYTÄNNÖT

Käypä hoito -suositusten mukaan elintapahoidon tulisi olla ensisijainen hoitomuoto mm. lihavuudessa (6). Suomessa on arviolta noin 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista, joista noin miljoona sairastaa lihavuutta (6). Myös kohonneessa verenpaineessa elintapahoidon tulisi olla keskeinen hoitomuoto (7). Suomalaista noin kahdella miljoonalla on kohonnut verenpaine (7).

Edelleen elintapamuutosten tulisi olla hoidon kulmakivi myös tyypin 2 diabeteksessa, jota suomessa sairastaa satoja tuhansia ihmisiä (8). Kaiken kaikkiaan Käypä hoito -suositusten mukaan elintapahoidon tulisi olla ensisijainen, keskeinen tai oleellinen hoitomuoto yhteensä yli kahdessakymmenessä sairaudessa.

Ikävä kyllä, tällä hetkellä elintapahoito toteutuu Suomessa heikosti. Esimerkiksi Suomen Diabetesliiton toteuttamassa kyselyssä vain kolmasosa tyypin 2 diabeetikoista vastasi saavansa elintapaohjausta oman tarpeensa mukaan (9)

Terveydenhuoltolain 2§, 1. momentin mukaan terveydenhuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta (10).

Lisäksi lain 13§ edellyttää, että kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa, ja että terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin (10).

Kun huomioidaan, että arviolta 2–3 miljoonaa suomalaista aikuista tarvitsisi sairautensa hoitoon asiantuntevaa elintapavalmennusta, sekä uudistuneen terveydenhuoltolain sanoma, voitaneen pitää itsestään selvyytenä, että elintapavalmennus vastaa sekä väestön terveystarpeisiin että muuttuviin hoitokäytöntöihin.

ELINTAPAHOIDON PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Vuonna 2016 WHO totesi (4): ”Elintapahoito ei toteudu terveydenhuollossa, koska selkeitä suosituksia ja protokollaa ei ole määritelty, terveydenhuollon toimijat eivät omaa riittävää asianmukaista tietotaitoa, eikä elintapahoitoon ole osaavia tai riittäviä resursseja.”

Vuonna 2021 otettiin Euroopassa todella merkittävä askel kohti yhdenmukaista, tieteeseen ja tuoreimpaan näyttöön perustuvaa elintapahoitoa, kun kansainvälisessä konsensusyhteistyössä saatiin julkaistua ensimmäinen Terveydenhuollon (ja muiden) ammattilaisten eurooppalainen osaamisviitekehys (11).

Tämä viitekehys määrittelee selkeästi, millaisia tietoja ja taitoja parhaan tämänhetkisen näytön perusteella tarvitaan ammattilaisille, jotka pyrkivät tukemaan kroonisia sairauksia sairastavien henkilöiden omahoitoa.

PRIOMED ELINTAPAVALMENTAJA™

PrioMed™-koulutuksen suunnittelun lähtökohtina ovat toimineet Sosiaali ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksesta (5), Eurooppalainen terveyden huollon ammattilaisten osaamisviitekehys (11), sekä tuorein systemaattisten katsausten ja meta-analyysien tarjoama tutkimusnäyttö tehokkaimmista mahdollisista käyttäytymismuutostekniikoista (12,13,14,15,16,17).

Vuonna 2013 valmistunut monumentaalinen kansainvälinen konsensusyhteistyö (18) loi selkeät ja yksiselitteiset määrittelyt yleisimmille käyttäytymisen muutoksen tekniikoille. Eurooppalainen osaamisviitekehys (11) tunnistaa yhteensä 29 tekniikkaa, joiden tehokkuudesta on selkeää näyttöä. Aivan viime aikoina tiede on kyennyt haarukoimaan näistä kaikkein tehokkaimmilta vaikuttavat tekniikat (12,13,14,15,16,17).

Kun edellisen lisäksi yleisesti hyväksytyimmät ja käytetyimmät mallit ja menetelmät on onnistuttu määrittelemään selkeinä tekniikoina (19,20), mahdollistaa tämä sen, että kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä toimivat muutoksen tukemisen tekniikat voidaan nykyään kouluttaa huomattavasti aikaisempaa lyhyemmässä ajassa ja tehokkaammin.

PrioMed™-valmennusmalli perustuu elintapavalmennuksen tutkitusti parhaisiin käytännön menetelmiin (21), Eurooppalaiseen terveydenhuollon ammattilaisten osaamisviitekehykseen (11) ja tutkitusti tehokkaimpiin käyttäytymismuutostekniikoihin (12,13,14,15,16,17). PrioMed™-valmennusmallin avulla ammattilainen voi saavuttaa tuloksia huomattavasti todennäköisemmin, nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.

PrioMed™-koulutusten ja PrioMed™-menetelmien sisältöä ja tehokkuutta kehitetään jatkuvasti NHA:n, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen johtavien terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä.

NELJÄ SYYTÄ VALITA PRIOMED™-KOULUTUS

1) PrioMed™-koulutukset yhdistävät ainutlaatuisella tavalla tuoreimman tieteellisen tiedon ja tutkitusti toimivimmat käytännön menetelmät. Voit olla varma siitä, että opit toimivimmat ja tehokkaimmat menetelmät asiakkaidesi valmentamiseen.

2) PrioMed™-koulutukset on suunniteltu antamaan ammattilaiselle jonkin tietyn osa-alueen välttämätön osaaminen mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Voit olla varma siitä, että koulutuksiin käyttämäsi aika on erinomainen sijoitus omaan osaamiseesi.

3) PrioMed™-koulutukset suoritetaan kokonaan huippumodernissa digitaalisessa oppimisympäristössä, jolloin voit opiskella juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii ja juuri siellä, missä sinulle parhaiten sopii. Voit siis opiskella joustavasti, täysin oman aikataulusi mukaan.

4) Ainoana alan koulutuksena PrioMed™-koulutukset tarjoavat kattavan tietopohjan lisäksi selkeän ja järjestelmällisen tavan, jolla viet oppimasi käytäntöön ja saavutat tuloksia aiempaa tehokkaammin ja aiempaa lyhyemmässä ajassa.

TUTUSTU PRIOMED™-KOULUTUSTEN SISÄLTÖÖN

PrioMed™-koulutukset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuja elintapalääketieteen ja elintapavalmennuksen koulutuksia, joiden tavoitteena on tarjota ammattilaiselle jonkin tietyn osa-alueen osaaminen mahdollisimman tehokkaassa ja välittömästi käytäntöön vietävässä muodossa.

PrioMed Elintapavalmentaja™  |  PrioMed Ravitsemusvalmentaja™  |  PrioMed Fyysisen Aktiivisuuden Valmentaja™

TUTUSTU PRIOMED™-KOULUTUSTEN SISÄLTÖÖN

PrioMed™-koulutukset ovat terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuja elintapalääketieteen ja elintapavalmennuksen koulutuksia, joiden tavoitteena on tarjota ammattilaiselle jonkin tietyn osa-alueen osaaminen mahdollisimman tehokkaassa ja välittömästi käytäntöön vietävässä muodossa.

PrioMed Elintapavalmentaja™ ››

PrioMed Ravitsemusvalmentaja™ ››

PrioMed Fyysisen Aktiivisuuden Valmentaja™ ››

YHTEISTYÖSSÄ

terveystalo a NHA aloittivat yhteistyön
easyfit a NHA aloittivat yhteistyön
shk suomen hierojakoulut a NHA aloittivat yhteistyön
LadyLine ja NHA aloittivat yhteistyön_2
itä-suomen yliopisto UEF NHA
NHA yhteistyökumppanit
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa
NHA on ACE ainoa virallinen koulutuskumppani Suomessa m

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ MEILLE VIESTI, NIIN OLEMME SINUUN PIAN YHTEYDESSÄ.

HERÄSIKÖ SINULLA KYSYTTÄVÄÄ KOULUTUKSIIN LIITTYEN? JÄTÄ MEILLE VIESTI, NIIN OLEMME SINUUN PIAN YHTEYDESSÄ.

LÄHTEET:

1) Ali H Mokdad, James S Marks, Donna F Stroup, Julie L Gerberding. Actual causes of death in the United States, 2000. JAMA. 2004 Mar 10;291(10):1238-45. doi: 10.1001/jama.291.10.1238.

2) Goodarz Danaei, Eric L Ding, Dariush Mozaffarian, ym. The preventable causes of death in the United States: comparative risk assessment of dietary, lifestyle, and metabolic risk factors. PLoS Med. 2009 Apr 28;6(4):e1000058. doi: 10.1371/journal.pmed.1000058. Epub 2009 Apr 28

3) World Health Organization (WHO). Noncommunicable diseases: Mortality. The Global Health Observatory. Saatavilla sähköisesti osoitteesta: https://www.who.int/data/gho/data/ themes/topics/topic-details/GHO/ncd-mortality.

4) World Health Organization (WHO). Integrating diet, physical activity and weight management services into primary care. Saatavilla sähköisesti osoitteesta: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/324304/Integrating-diet-physical-activity-weight-management-services-primary-care.pdf

5) Sosiaali ja terveysministeriö, Terveydenhuollon täydennyskoulutussuositus, Helsinki 2004. Saatavilla sähköisesti osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74124

6) Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duode-cimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 07.01.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

7) Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 07.02.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

8) Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 07.02.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

9) Suomen Diabetesliitto 2019b. Diabetesbarometri. Suomen Diabetesliitto ry. Saatavilla sähköisesti osoitteessa: www.diabetes.fi/files/11454/Diabetesbarometri_2019_web.pdf

10) Terveydenhuoltolaki, 1326/2010. Saatavilla sähköisesti osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101326

11) Guerreiro MP, Strawbridge J, Cavaco AM, Félix IB, Marques MM, Cadogan C. Development of a European competency framework for health and other professionals to support behaviour change in persons self-managing chronic disease. BMC Med Educ. 2021 May 20;21(1):287. doi: 10.1186/s12909-021-02720-w.

12) Ashton LM, Sharkey T, Megan C Whatnall MC, ym. Which behaviour change techniques within interventions to prevent weight gain and/or initiate weight loss improve adiposity outcomes in young adults? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obes Rev. 2020 Jun;21(6):e13009. doi: 10.1111/obr.13009. Epub 2020 Feb 16.

13) Carraça E, Encantado J, Battista F, ym. Effective behavior change techniques to promote physi-cal activity in adults with overweight or obesity: A systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2021 Jul;22 Suppl 4(Suppl 4):e13258. doi: 10.1111/obr.13258. Epub 2021 May 5.

14) Cradock KA, ÓLaighin G, Finucane FM, Gainforth HL, Quinlan LR, Martin Ginis KA. Behaviour change techniques targeting both diet and physical activity in type 2 diabetes: A systematic re-view and meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017a Feb 8;14(1):18. doi: 10.1186/s12966-016-0436-0.

15) Cradock KA, ÓLaighin G, Finucane FM, ym. Diet Behavior Change Techniques in Type 2 Diabe-tes: A Systematic Review and Meta-analysis. Diabetes Care. 2017b Dec;40(12):1800-1810. doi: 10.2337/dc17-0462.

16) Samdal GB, Eide GE, Barth T, Williams G, Meland E. Effective behaviour change techniques for physical activity and healthy eating in overweight and obese adults; systematic review and me-ta-regression analyses. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017 Mar 28;14(1):42. doi: 10.1186/s12966-017-0494-y.

17) Van Rhoon L, Byrne M, Morrissey E, Murphy J, McSharry J. A systematic review of the behaviour change techniques and digital features in technology-driven type 2 diabetes prevention interventions. Digit Health. 2020 Mar 24;6:2055207620914427. doi: 10.1177/2055207620914427.

18) Michie S, Richardson M, Johnston M, ym. The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques: building an international consensus for the reporting of behavior change interventions. Ann Behav Med. 2013;46(1):81–95.

19) Teixeira, PJ, Marques, MM, Silva, MN, ym. (2020). A classification of motivation and behavior change techniques used in self-determination theory-based interventions in health contexts. Motivation science, 6(4), 438-455.https://doi.org/10.1037/mot0000172

20) Hardcastle SJ, Fortier M, Nicola Blake N, Hagger MS. Identifying content-based and relational techniques to change behaviour in motivational interviewing. Health Psychol Rev. 2017 Mar;11(1):1-16. doi: 10.1080/17437199.2016.1190659. Epub 2016 Jun 2.

21) American Council on Exercise (2020). The Professional’s Guide to Health and Wellness Coaching. San Diego. American Council on Exercise

 

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

NHA:n koulutuskokonaisuudet tarjoavat opiskelijoilleen ainutlaatuisen yhdistelmän tuoreinta tieteellistä tietoa ja tutkitusti toimivimpia käytännön taitoja.

YHTEYSTIEDOT

 

Eskolantie 1 A

00720 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste»

Oppimisympäristö»