NHA PREMIUM-

OHJELMA

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS,
PREMIUM OHJELMA

 

Useat personal trainerit työskentelevät laajalla skaalalla erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Premium-koulutuksemme yhdistää sertifiointikoulutuksen, sekä kuntosalivalmennuksen että terveydenedistämisen erikoistumisohjelmat timanttiseksi kokonaisuudeksi, joka takaa sinulle parhaat mahdolliset valmiudet laaja-alaiseen asiakasohjaamiseen. Arvioitu kesto 12-18 kk.

HINTA: 3 295 € (ovh. 3 795€)

 (HUOM! Tarjous on voimassa tammikuun ajan)

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS,
PREMIUM OHJELMA

 

Useat personal trainerit työskentelevät laajalla skaalalla erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Premium-koulutuksemme yhdistää sertifiointikoulutuksen, sekä kuntosalivalmennuksen että terveydenedistämisen erikoistumisohjelmat timanttiseksi kokonaisuudeksi, joka takaa sinulle parhaat mahdolliset valmiudet laaja-alaiseen asiakasohjaamiseen.
Arvioitu kesto 12-18 kk.

HINTA: 3 295€
(ovh. 3 795€)

 (HUOM! Tarjous on voimassa tammikuun ajan)

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS, PREMIUM-OHJELMA

NHA Personal Trainer -koulutusten vuoden 2018 workshop-päivät myytiin loppuun jo alkusyksystä. Varmista paikkasi vuoden 2019 koulutuksiin ja ilmoittaudu nyt. Koulutuksen voi maksaa myös joustavasti erissä.

Ryhmä

Aloitusajankohta

Erikoistumisohjelma

Varaustilanne

JOULUKUU 3.12.2018 Premium-ohjelma Täynnä
TAMMIKUU 2.1.2019 Premium-ohjelma Täynnä
HELMIKUU 1.2.2019 Premium-ohjelma Muutamia paikkoja

 

RYHMÄ: JOULUKUU

Aloituspvm: 3.12.2018

Eriskoistumisohjelma: Kuntosalivalmennus

Varaustilanne: Täynnä

RYHMÄ: TAMMIKUU

Aloituspvm: 2.1.2019

Eriskoistumisohjelma: Kuntosalivalmennus

Varaustilanne: Täynnä

RYHMÄ: HELMIKUU

Aloituspvm: 1.2.2019

Kohderyhmä: Alalla toimivat

Varaustilanne: Muutamia paikkoja

KOHDERYHMÄ

 

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS, PREMIUM-OHJELMA SOVELTUU:

 

 • liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Opintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa, eritoten osana tai yhteistyössä terveydenhuollon arvoketjun kanssa.
 • laajuutensa johdosta erityisesti henkilöille, joilla ei ole aiempaa koulutusta liikunta- tai terveysalalta, mutta haluavat suuntautua liikunta-alalle, hankkia parhaat mahdolliset valmiudet laaja-alaiseen asiakasohjaamiseen ja toimia keskeiseltä osin osana tai yhteistyössä terveydenhuollon arvoketjun kanssa.

 

Opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan terveys- ja kuntoliikunta-, sekä terveys- ja sosiaalialoilla suunniteltaessa ja ohjattaessa tehokkaita ja turvallisia liikunta- ja elintapamuutoksen ohjelmia, jotka huomioivat asiakkaan yksilöllisen terveydentilan, lähtökohdat ja tavoitteet, eritoten osana tai yhteistyössä terveydenhuollon arvoketjun kanssa.

OPPIMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa riittävät tiedot ja taidot luodakseen toimivia asiakassuhteita ja osaa tukea asiakkaan käyttäytymisen muutosta kohti terveellisempiä elintapoja. Opiskelija osaa huomioida asiakkaan terveydentilan ja yksilölliset tavoitteet, sekä systemaattisesti ja laadukkaasti suunnitella liikuntaohjelmia, jotka parantavat asiakkaiden ryhtiä, liikkuvuutta, tasapainoa, kehonkoostumusta, tukilihasten toimintoja, hengitys ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskestävyyttä ja -voimaa. Opiskelija ymmärtää personal trainerin työnkuvan ja sen rajoitukset, sekä osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä terveydenhuollon arvoketjun kanssa.

Koulutuksessa käydään läpi myös ACE Integrated Fitness Training® (ACE IFT®) -malli, joka on mallinnus personal trainer palvelusta, jossa säännöllisesti ja johdonmukaisesti sovelletaan käytäntöön oppeja, jotka lisäävät asiakkaan liikunnan omaksumisen ja liikunnan sitoutumisen todennäköisyyttä. Mallista voi jokainen oppilas poimia parhaaksi katsomansa puolet, sekä täydentää niitä omalla näkemyksellään.

Lisäksi opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää syvällisesti luurankolihasten rakenteen ja toiminnan, ymmärtää lihaskasvun mekanismit sekä muuttujat joilla edellisiin voidaan vaikuttaa. Hänellä on hyvä teorian ja käytännön osaaminen anatomiasta ja biomekaniikasta. Edellisen pohjalta oppilas osaa suunnitella yksilöllisiä, tehokkaita ja turvallisia vastusharjoitteluohjelmia, sekä jaksottaa ja progressoida lihaskasvuun tähtääviä vastusharjoitteluohjelmia yksilöllisesti, turvallisesti ja tehokkaasti. Oppilas ymmärtää kehonhuollon merkityksen ja osaa toteuttaa sitä käytännössä.

Edelleen, opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

OPINTOJEN SISÄLTÖ


NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUS, DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 • Personal trainer ammattina ja rooli moniammatillisessa terveydenhuollon arvoketjussa
 • Liikuntaohjelmaan sitoutumisen, motivaation, käyttäytymisen muutoksen ja terveyspsykologian perusteet
 • Opetus ja kommunikaatiotekniikat
 • Ihmisen anatomia, liikuntafysiologia, soveltava kinesiologia ja ravitsemus
 • ACE Integrated Fitness Training Model® (esimerkki mallinnetusta personal trainer -tuotteesta ja palvelusta)
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Terveys- ja liikuntahistorian kartoittaminen
 • Käytännön liikuntavalmennus; lähtötilanteen arviointi, liikuntaohjelman suunnittelu ja progressointi
 • Kestävyysharjoittelun ohjelmointi
 • Vastusharjoittelun ohjelmointi
 • Ammatillisen osaamisen soveltamisala ja eettiset säännöt
 • Erityisryhmien vaatimukset pääpiirteittäin
 • Liikkujan ravitsemus käytännössä (NHA lisämateriaali, ei tentitä ACE-loppukokeessa, erillinen verkkotentti)


KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA, DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 

 • Luurankolihastentoiminta ja rakenne
 • Lihaskasvun mekanismit, eli miksi lihas kasvaa
 • Harjoittelun muuttujat, joilla em. mekanismeihin voidaan vaikuttaa
 • Näyttöön perustuvat suositukset lihaskasvun maksimointiin
 • Kuntosaliohjelman koostaminen
 • Yksittäisen harjoituksen rakenne
 • Yksittäisestä harjoituksesta harjoitussuunnitelmaksi
 • Harjoittelun progressointi yli ajan
 • Harjoittelun tehokeinot
 

LIIKUNTALÄÄKETIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) MONIMUOTO-OPINTOINA DIGITAALISESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op
 • Liikunta ja sairaudet 4 op
 • Liikunnan turvallisuus 4 op
 • Ravitsemus ja Liikunta 4 op
 • Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op

 

LIIKUNTÄLÄÄKETIETEEN PERUSOPINNOT SUORITETTUAAN OPISKELIJA
 

 • Osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
 • Osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
 • Tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa
 • Osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
 • Osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
 • Osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
 • Tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
 • Osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset


WORKSHOP PÄIVIEN (10 KPL) SISÄLTÖ
 

 • Käytännön ravinto-ohjaus
 • Liikunnan ohjelmointi ja progressointi
 • Kuntotestaus
 • Liikunta, lääkkeet ja sairaudet
 • Kuntosaliorientaatio 
 • Hartiarenkaan anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Yläraajajoen anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Keskivartalon anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Alaraajojen anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Kehon- ja mielenhuolto, ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena, liikehäiriö vs. liikekontrollihäiriö, passiiviset ja aktiiviset huoltomenetelmät
 • Kuntosaliharjoittelun pedagogiikkaa teoriassa ja käytännössä

 

 

OPINTOJEN SISÄLTÖ


NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUS, DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 • Personal trainer ammattina ja rooli moniammatillisessa terveydenhuollon arvoketjussa
 • Liikuntaohjelmaan sitoutumisen, motivaation, käyttäytymisen muutoksen ja terveyspsykologian perusteet
 • Opetus ja kommunikaatiotekniikat
 • Ihmisen anatomia, liikuntafysiologia, soveltava kinesiologia ja ravitsemus
 • ACE Integrated Fitness Training Model® (esimerkki mallinnetusta personal trainer -tuotteesta ja palvelusta)
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Terveys- ja liikuntahistorian kartoittaminen
 • Käytännön liikuntavalmennus; lähtötilanteen arviointi, liikuntaohjelman suunnittelu ja progressointi
 • Kestävyysharjoittelun ohjelmointi
 • Vastusharjoittelun ohjelmointi
 • Ammatillisen osaamisen soveltamisala ja eettiset säännöt
 • Erityisryhmien vaatimukset pääpiirteittäin
 • Liikkujan ravitsemus käytännössä (NHA lisämateriaali, ei tentitä ACE-loppukokeessa, erillinen verkkotentti)


KUNTOSALIVALMENNUKSEN ERIKOISTUMISOHJELMA, DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 

 • Luurankolihastentoiminta ja rakenne
 • Lihaskasvun mekanismit, eli miksi lihas kasvaa
 • Harjoittelun muuttujat, joilla em. mekanismeihin voidaan vaikuttaa
 • Näyttöön perustuvat suositukset lihaskasvun maksimointiin
 • Kuntosaliohjelman koostaminen
 • Yksittäisen harjoituksen rakenne
 • Yksittäisestä harjoituksesta harjoitussuunnitelmaksi
 • Harjoittelun progressointi yli ajan
 • Harjoittelun tehokeinot
 

LIIKUNTALÄÄKETIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) MONIMUOTO-OPINTOINA DIGITAALISESSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op
 • Liikunta ja sairaudet 4 op
 • Liikunnan turvallisuus 4 op
 • Ravitsemus ja Liikunta 4 op
 • Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op

 

LIIKUNTÄLÄÄKETIETEEN PERUSOPINNOT SUORITETTUAAN OPISKELIJA
 

 • Osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
 • Osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
 • Tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa
 • Osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
 • Osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
 • Osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
 • Tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
 • Osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset


WORKSHOP PÄIVIEN (10) SISÄLTÖ
 

 • Käytännön ravinto-ohjaus
 • Liikunnan ohjelmointi ja progressointi
 • Kuntotestaus
 • Liikunta, lääkkeet ja sairaudet
 • Kuntosaliorientaatio 
 • Hartiarenkaan anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Yläraajajoen anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Keskivartalon anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Alaraajojen anatomia ja biomekaniikka, käytännön harjoitukset
 • Kehon- ja mielenhuolto, ihminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena, liikehäiriö vs. liikekontrollihäiriö, passiiviset ja aktiiviset huoltomenetelmät
 • Kuntosaliharjoittelun pedagogiikkaa teoriassa ja käytännössä

 

 

OPINTOJEN LAAJUUS

Opinnot koostuvat:

 • NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksesta
 • Vastusharjoittelun syventävistä opinnoista
 • Liikuntalääketieteen perusopinnoista
 • Workshop-päivistä, joissa viedään opittua käytäntöään


NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN opintoihin suositellaan käytettävän lähtötasosta riippuen vähimmillään 16 viikkoa, enimmillään opinto-oikeus on voimassa 18 kuukautta. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan NHA:n digitaalisessa oppimisympäristössä. Loppukoe suoritetaan määrättyinä aikoina valvotuissa olosuhteissa.

EDELLISTEN LISÄKSI digitaalisessa oppiympäristössä perehdytään syvällisesti lihaskasvuun tähtäävän vastusharjoittelun fysiologiaan, anatomiaan ja teoriaan, jonka lisäksi opittua viedään käytäntöön workshop-päivien aikana (5 kpl), joiden aikana perehdytään hartiarenkaan, yläraajojen, keskivartalon ja alaraajojen anatomiaan ja biomekaniikkaan käytännössä, kehon- ja mielenhuoltoon, sekä kuntosaliharjoittelun pedagogiikkaan niin teoriassa kuin käytännössä.

LIIKUNTALÄÄKETIETEEN PERUSOPINNOT ovat laajuudeltaan 25 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Opintojen järjestämisestä vastaa Itä-Suomen yliopiston (UEF, University of Eastern Finland) Avoin yliopisto ja opintojaksojen opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessa Itä-Suomen Avoimen yliopiston digitaalisessa oppimisympäristössä.

LISÄKSI WORKSHOP-PÄIVÄT (5 kpl), jotka vievät liikuntalääketieteen perusopinnoissa opittuja asioita käytäntöön. Päivien sisältöä on suunniteltu yhdessä valittujen Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden kanssa, mutta niiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Nordic Health Academyn omat kokeneet personal training -alan asiantuntijat.

AIHEESEEN LIITTYEN MUUALLA

Miksi personal trainer -sertifiointi on tärkeää? >>

NHA ja ACE -sertifioidun personal trainerin ammatillisen osaamisen soveltamisala >>

NHA ja ACE -sertifioidun personal trainerin eettinen säännöstö >>

 

NHA Personal Trainer -koulutusten vertailutaulukko

 

Vertaile oheisen taulukon avulla NHA Personal Trainer -koulutusohjelmiemme sisältöjä. Jos taulukkoon tutustumisen jälkeen mietit edelleen, mikä koulutuksistamme sopii parhaiten juuri sinun tarpeisiisi, niin ole rohkeasti meihin yhteydessä.

Katseluvinkki: Taulukkoa katsellessa kannattaa kääntää puhelin vaaka-asentoon.

MIKSI PERSONAL TRAINING ON NYT SUUREMMASSA NOSTEESSA KUIN KOSKAAN?

Lataa ilmainen oppaamme: "Personal Training 2019".

Kerromme sinulle, miksi juuri nyt kannattaa liittyä terveys- ja kuntoliikunta-alan ammattilaisten eturintamaan!

YHDESSÄ, ME TEEMME SEN MAHDOLLISEKSI

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

Koulutamme aikuisopiskelijoita liikunta-alan ja elintapaohjauksen ammattilaisiksi.

YHTEYSTIEDOT

 

Bulevardi 30 B 1

00120 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste