ACE PERSONAL TRAINER® -SERTIFIOINNIN LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT

ACE PERSONAL TRAINER® -SERTIFIOINNIN LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT

ACE PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEN (1.295€) LOPPUKOKEEN SUUNTAVIIVAT

NELJÄ SYYTÄ, MIKSI KOULUTUS ON ERINOMAINEN SIJOITUS

NHA Personal Trainer -sertifioitikoulutus tarjoaa sinulle tiedot, taidot ja menetelmät joilla rakennat kestäviä asiakassuhteita, palvelet asiakkaitasi aiempaa laadukkaammin ja menestyt näin itse paremmin!

1. TÄYSIN YLIVOIMAINEN HINTA-LAATUSUHDE

 • Sertifiointikouluksen hinta on vain 1.295€, sis alv 24%

2. AINUTLAATUINEN SISÄLTÖ

 • Ainutlaatuisen laaja ja tarkoituksenmukainen oppisisältö (15 opintopistettä)
 • Ainutlaatuiset työkalut ja menetelmät kestävien asiakassuhteiden luomiseen
 • Taustalla vuosikymmenien jalostus ja kymmenien tuhansien tyytyväisten asiakkaiden happotestaus (maailmanlaajuisesti yli 75 000 ACE-sertifioitua ammattilaista)

3. NYKYAIKAISIMMAT JA TEHOKKAIMMAT OPETUSMENETELMÄT

 • Täysin digitaalinen oppiympäristö, voit opiskella juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Sisältöä ja sen tarjoilua on hiottu vuosikymmeniä pedagogian ammattilaisten voimin
 • Virtuaalinen loppukoe, jolla voit varmistaa olevasi valmis sertifiointikokeeseen
 • Maailman arvostetuin sertifikaatti

4. AINUTLAATUINEN SERTIFIOINTIPROSESSI, JONKA VERTAISTA EI OLE MISSÄÄN MUUALLA.

 • ACE Personal Trainer –sertifikaatti on maailman tunnetuin ja arvostetuin, tuoden näin parhaan hyödyn opiskelijalle.

Sertifiointiprosessi ja loppukokeen sisältö on kuvattu alla.

TARKOITUS
American Council on Exercise® (ACE®) Personal Trainer -sertifikaatin loppukoe testaa ja arvioi, omaako henkilö ne välttämättömät tiedot ja taidot, jotka ovat kriittisiä ACE Personal Trainerin tehtävien asianmukaiseen ja turvalliseen suorittamiseen. Varmistaakseen, että ACE-sertifikaatti pysyy ajantasaisena ja relevanttina, ACE suorittaa viiden vuoden välein personal trainerin roolia määrittelevän tutkimuksen (role delineation study, RDS), jossa määritellään ACE Personal Trainer -ohjelman ja -loppukokeen sisältö.

Syyskuussa 2016, ACE ja Castle Worldwide Inc, sertifiointien ja lisenssien suunnitteluun, kehittämiseen ja testaamiseen erikoistunut palveluyritys, suorittivat personal trainerin roolia määrittelevän tutkimuksen, jossa pyrittiin tunnistamaan ne tyypillisimmät tehtävät, joita personal trainer suorittaa säännöllisesti. Tutkimuksen keskeinen tarkoitus oli varmistaa, että ACE Personal Trainer -koulutus ja siihen liittyvä loppukoe sisältävät ja testaavat niitä taitoja, joilla todellisuudessa on merkitystä kentällä ja käytännön toiminnassa. Yksi syntyneistä tuloksista on tämä ACE Personal Trainer -loppukokeen suuntaviivat dokumentti. Valmistautuessasi loppukokeeseen, on hyvä pitää mielessä, että kaikki siinä esitettävät kysymykset pohjautuvat näihin suuntaviivoihin.

Nämä suuntaviivat koostuvat niistä tehtävistä, tiedoista ja taidoista, jotka on osattava ja hallittava voidakseen toimia uskottavasti ja turvallisesti personal trainerin ammatissa. Tehtävät, tiedot ja taidot ovat määritelleet RDS-paneelissa toimineet personal training -alan asiantuntijat ja validoimista varten ne toimitettiin tuhansien ACE Personal Trainereiden arvioitavaksi.

Mainittakoon, että tässä dokumentissa määritellyt suuntaviivat eivät ole tyhjentävä esitys personal trainerin ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista, vaan pikemminkin kuvaavat sitä teoreettisen tiedon tasoa, joka on vähintään hallittava, ollakseen pätevä harjoittamaan personal trainerin ammattia turvallisesti. Jokaisessa loppukokeessa arvioidaan kunkin tehtäväalueen osaamista mutta on hyvä huomata, että kaikkia kussakin tehtäväalueessa tarvittavia tietoja ja taitoja ei välttämättä jokaisessa koetilanteessa käydä läpi.

 

KUVAUS

Viimeksi vuonna 2016 suoritettu RDS-tutkimus määritteli ne tehtävät, tiedot ja taidot, joita nykyisessä loppukokeessa testataan. Tehtävät ovat niitä henkisiä tai fyysisiä toimenpiteitä, joita jonkin ammatin harjoittaminen vaatii. Tehtäväalueet kuvaavat keskeisiä vastuualueita jonkin tietyn ammatin sisällä, ja muodostuvat edellä mainittujen tehtävien loogisesta ryhmittelystä.

Tietojen ja taitojen listaus kuvaa niitä tietoja tai taitoja, joita tietyn tehtävän suorittaminen vaatii. Ne pitävät sisällään tietoja, toimenpiteitä tai muita opittavissa olevia taitoja, joita tietyn tehtävän suorittaminen vaatii. Loogisesti organisoitua faktatiedon tai menettelytapojen joukkoa kutsutaan tiedoksi, kun taas riittävää kykyä käsitellä fyysisesti, verbaalisesti tai mentaalisesti ihmisiä, esineitä tai asioita kutsutaan taidoksi.

ACE Personal Trainer -sertifikaatin loppukokeen suuntaviivoissa on määritelty 15 eri tehtävää, jotka on koottu neljäksi tehtäväalueeksi. RDS-prosessissa kullekin tehtäväalueelle annettiin tietty prosentuaalinen painotus, joka samalla antaa suuntaviivat sille, kuinka suuri prosentuaalinen osuus loppukokeen kysymyksistä testaa kyseistä tehtäväaluetta. ACE Personal Trainer -sertifikaatin loppukokeen suuntaviivat on esitetty alla. Kullekin tehtäväalueelle on annettu tietty prosentuaalinen painotus, kuvattu ne tehtävät joita kyseinen alue sisältää, sekä ne tiedot ja taidot, joita kunkin tehtävän asianmukainen suorittaminen edellyttää.

PERSONAL TRAINERIN TEHTÄVÄALUE 1 – ASIAKKAAN HAASTATTELU JA ARVIOINTI, 23%

PERSONAL TRAINER OSAA LUODA YHTEISYMMÄRRYSTÄ ASIAKKAIDEN KANSSA, KERÄTÄKSEEN TARVITTAVAT TERVEYS- JA ELINTAPATIEDOT, JOIDEN POHJALTA VOI SUUNNITELLA TEHOKKAITA JA TURVALLISIA LIIKUNTAOHJELMIA, JOILLA SAAVUTETAAN TULOKSIA.

TEHTÄVÄ 1. Personal trainer osaa tehdä terveys-, sairaus- ja liikuntahistorian sekä elintapatietojen kyselyn ja keräyksen hyödyntäen kyselylomakkeita, haastattelua, ja muita saatavilla olevia työkaluja ja dokumentteja, voidakseen määritellä asiakkaan riskiluokan, arvioida lääkärin tarkistuksen tarpeen ennen liikunnan aloittamista, arvioida edelleen ohjaamisen tarpeen ja käyttää saatuja tietoja turvallisen ja tehokkaan liikuntaohjelman suunnitteluun. 

TIEDOT

 1. Toimivat viestintästrategiat (esim. aktiivinen kuuntelu, sanaton ja sanallinen viestintä)
  2. Iän, kulttuuritaustan ja muiden väestöteknisten tekijöiden vaikutus toimivien asiakassuhteiden luomiseen.
  3. Työkalut ja metodit liikuntaohjelman suunnittelun taustalle tarvittavien tietojen keräämiseen (esim. terveys- ja riskitietojen kartoittaminen, motivoiva haastattelu ja asianmukaiset muut dokumentit)
  4. Asianmukaiset ravitsemustiedon arviointikäytännöt, hyödyt ja riskit (esim. 24 tunnin ruokavalion arviointi, ruokapäiväkirja ja muut relevantit kyselyt)
  5. Väestöspesifiset terveyteen ja liikuntaan liittyvät näkökohdat ja vasta-aiheet (esim.
  vanhemmat aikuiset, synnytystä edeltävä ja synnytyksen jälkeinen liikunta, lapset, selkäkipuiset)
  6. Sydänsairauksien ja muiden kroonisten sairauksien riskitekijät ja niiden luokittelu ja liikuntakelpoisuuden arvioiminen
  7. Tyypillisimpien lääkkeiden vaikutus sykkeeseen ja muut liikuntaan liittyvät fysiologiset vasteet

 

TAIDOT

 1. Osaa rakentaa yhteisymmärrystä, uskottavuutta ja luottamusta
  2. Osaa haastatella asiakasta tehokkaasti ja toimivasti kerätäkseen relevanttia terveys- ja elintapatietoa
  3. Osaa tulkita haastatteluvastauksia ja hyödyntää yleisesti hyväksyttyjä kyselykaavakkeita (esim. PAR-Q, ACSM-suositukset) määritelläkseen kunkin asiakkaan liikuntaan liittyvät riskitekijät sekä hyödyntää tietoja liikuntaohjelmien suunnittelussa
  4. Osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkärin puoleen liikuntakelpoisuuden arvioimista varten ja osaa tarvittaessa ohjata asiakkaan eteenpäin terveydenhuollon arvoketjussa


TEHTÄVÄ 2. Personal trainer osaa arvioida asiakkaan muutosvalmiuden asteen ja arvioida asiakkaan liikuntaan liittyviä asenteita ja uskomuksia toimivan kommunikaation avulla, rakentaakseen luottamusta ja määritelläkseen kullekin asiakkaalle soveltuvia tavoitteita.

TIEDOT

 1. Toimivat viestintästrategiat (esim. aktiivinen kuuntelu, sanaton ja sanallinen viestintä)
  2. Asianmukaiset työkalut ja metodit, joiden avulla voidaan arvioida asiakkaan asenteita, mieltymyksiä ja muutosvalmiuden astetta (esim. liikuntahistoriakysely, asennekysely, motivoiva haastattelu)
  3. Tyypillisimmät koetut esteet ja motivaatiotekijät liikuntaan osallistumisen ja käyttäytymisen muutoksen suhteen
  4. Käyttäytymisen muutoksen teoriat (esim. transteoreettinen muutosvaihemalli, terveysuskomusmalli)
  5. Erilaiset tavoitteet ja niiden asettamisen parhaat käytännöt (esim. SMART-malli)

 

TAIDOT

 1. Osaa rakentaa ja ylläpitää yhteisymmärrystä, uskottavuutta ja luottamusta
  2. Osaa haastatella tuloksekkaasta ja ylläpitää keskustelua käyttäen mm. avoimia kysymyksiä ja vahvistuksia
  3. Osaa tulkita asiakkaan asenteita, mieltymyksiä ja muutosvalmiuden astetta ja osaa soveltaa parhaita käytäntöjä asiakkaan liikunnan omaksumiseen ja liikuntaan sitoutumiseen liittyvän motivaation tukemiseen


TEHTÄVÄ 3. Personal trainer osaa arvioida asiakkaan perusliikkeiden laatua tarkkailemalla ja hyödyntämällä erilaisia testejä suunnitellakseen liikuntaohjelmia, jotka edistävät asiakkaan toimintakykyä, terveyttä, fyysistä kuntoa ja suorituskykyä.

TIEDOT

 1. Liikuntaan liittyvä anatomia ja kinesiologia (esim. päälihasryhmät, nivelten toimita)
  2. Mekaniikan peruslait ja niiden seuraamukset (esim. voimantuotto, momentti)
  3. Biomekaniikka, nivelten stabiliteetti ja mobiliteetti ja edellisten vaikutus asennonhallintaan ja ryhtiin
  4. Perusliikemallit (esim. kyykky, askelkyykky, työntäminen, vetäminen, kiertoliike)
  5. Toimivat metodit nivelten asennon, stabiliteetin ja mobiliteetin arvioimiseen ja edellisten merkityksen asiakkaan asennonhallintaan ja ryhtiin

 

TAIDOT

 1. Osaa arvioida asiakkaan päivittäisten askareiden vaikutusta liikkeen muodostumiseen (esim. liikuntaharrastukseen, ammattiin tai urheiluun liittyvät tekijät)
  2. Osaa tarkkailla ja havainnoida ylikorostuneita poikkeamia asiakkaan asennossa ja ryhdissä
  3. Osaa valita ja suorittaa asiankuuluvan testin, arvioidakseen asiakkaan nivelten mobiliteettia ja stabiliteettia
  4. Osaa valita ja suorittaa asiankuuluvan testin, arvioidakseen asiakkaan liikkeen ja tasapainon laatua
  5. Osaa tulkita tekemiään havaintoja asiakkaan asennosta ja suorittamistaan testeistä, suunnitellakseen tehokkaita ja toimivia liikuntaohjelmia


TEHTÄVÄ 4. Personal trainer osaa valita ja suorittaa soveltuvat fysiologiset perusarvioinnit perustuen asiakkaan haastatteluun, kyselylomakkeisiin ja standardiprotokolliin, suunnitellakseen turvallisia ja tehokkaita liikuntaohjelmia ja monitoroidakseen asiakkaan kehitystä yli ajan.

TIEDOT

 1. Liikuntaan liittyvät testimenetelmät ja protokollat (esim. suorittaminen, raportointi, tiedon kerääminen, testin keskeyttämisen kriteerit)
  2. Tilanteeseen soveltuvien testien hyödyntäminen soveltuvissa kohdissa ja asianmukaisessa järjestyksessä
  3. Liikunnan akuutit fysiologiset vasteet ja liikunnan kuorman vaikutus edellisiin
  4. Tekijät, jotka vaikuttavat liikunnan akuutteihin fysiologisiin vasteisiin (kuten ikä, sukupuoli, terveydentila, ympäristötekijät, nesteytys, lääkitys)

 

TAIDOT

 1. Osaa valita ja suorittaa asiaankuuluvat testimenetelmät ja -protokollat (esim. sydän- ja verenkiertoelimistön kunto, lihasvoima ja -kestävyys, liikkuvuus, kehon koostumus)
  2. Osaa noudattaa testin lopettamisen kriteereitä
  3. Osaa tulkita ja arvioida testituloksia, suunnitellakseen tehokkaita ja toimivia liikuntaohjelmia
  4. Osaa kommunikoida testitulokset ja niiden merkityksen

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN (1.295€)

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

PERSONAL TRAINERIN TEHTÄVÄALUE 2 – LIIKUNTAOHJELMIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS, 31%

PERSONAL TRAINER OSAA LUODA YKSILÖLLISIÄ LIIKUNTAOHJELMIA, JOTKA LIIKUNNAN, RAVITSEMUKSEN JA VALMENNUKSEN AVULLA EDISTÄVÄT ASIAKKAAN SUOTUISAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄ.

TEHTÄVÄ 1. Personal trainer osaa asiakkaan haastattelu- ja kuntotestituloksia tulkitsemalla asettaa asiaankuuluvia tavoitteita, jotka edistävät asiakkaan toimintakykyä, terveyttä, fyysistä kuntoa ja suorituskykyä osana yksilöityä liikuntaohjelmaa.

TIEDOT

 1. Liikuntaan liittyvä anatomia ja kinesiologia (esim. päälihasryhmät, nivelten toimita)
  2. Ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyvät periaatteet ja suositukset (esim. ravinnontarve ja nesteytys)
  3. Yleisesti hyväksytyt normit ja suositukset asiakkaiden terveyshistorian, riskitekijöiden ja muiden arviointitulosten tulkintaan
  4. Tehokkaat tavoitteenasettelun menetelmät käyttäytymisen muutoksen tukemiseksi (esim. SMART-malli)
  5. Liikunnan omaksumiseen ja sitoutumiseen liittyvät tekijät (esim. henkilökohtaiset ominaisuudet, ympäristötekijät ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät tekijät)

TAIDOT

 1. Osaa tulkita asiakkaan reaktioita (esim. fysiologisia, psykologisia ja emotionaalisia) suhteessa erilaisiin testeihin ja liikuntaan
  2. Osaa tulkita asiakkaan reaktioita haastattelu- ja arviointitilanteissa
  3. Osaa tulkita tekemiään havaintoja eri testimenetelmistä ja -protokollista (esim. sydän- ja verenkiertoelimistön kunto, lihasvoima ja -kestävyys, liikkuvuus, kehon koostumus, verenpaine)
  5. Osaa fasilitoida tehokasta tavoitteenasettelua (esim. SMART-malli, prosessitavoitteet, lopputulostavoitteet)
  6. Osaa luoda yksilöityjä liikuntaohjelmia, perustuen asiakkaan haastatteluun, testaamiseen ja tavoitteenasetteluun


TEHTÄVÄ 2. Personal trainer osaa luoda yksilöityjä liikuntasuunnitelmia, hyödyntäen asiaankuuluvia liikunnan periaatteita ja suosituksia, edistääkseen asiakkaan sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä liikkuvuutta.

 

TIEDOT

 1. Liikuntaan liittyvä anatomia, fysiologia ja biomekaniikka (esim. päälihasryhmät, nivelten toimita, kardiorespiratorinen vaste)
  2. Fyysisen kunnon osa-alueet (esim. kardiorespiratorinen kunto, kehon koostumus, lihasvoima, lihaskestävyys, liikkuvuus)
  3. Liikunnan perusperiaatteet (esim. ylikuormitus, spesifisyys, vähenevien hyötyjen laki, palautuminen, palautuvuus ja progressio)
  4. Asianmukaiset metodit yksilöllisen vasteen arviointiin suhteessa kardiorespiratoriseen harjoitteluun (esim. sydämen syketaso, ventilaatiokynnykset, RPE)
  5. Akuutit ja krooniset liikunnan fysiologiset ja psykologiset mukautumisvaikutukset
  6. Yleisesti hyväksytyt suositukset liikuntaohjelman variointiin (esim. useus, intensiteetti, aika, harjoituksen tyyppi, volyymi, liikemallit, progressio)
  7. Asianmukaiset lämmittely- ja jäähdyttelymenetelmät ja -tekniikat (esim. alkulämmittely, loppujäähdyttely, liikkeeseen valmistautuminen, palautuminen, myofaskiaalinen käsittely)
  8. Nivelten keskimääräinen liikelaajuus
  9. Asiantuntijaorganisaatiot ja viranomaistahot, jotka julkaisevat näyttöön perustuvia standardeja ja suosituksia liikuntaan liittyen (esim. Yhdysvalloissa: ACSM, ACOG, ADA, AHA, NIH, CDC; Suomessa: UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen seura, Sydänliitto, Käypä hoito -suositukset)

TAIDOT

 1. Osaa suunnitella yksilökohtaisia liikuntaohjelmia, jotka edistävät valittuja tavoitteita (esim. kardiorespiratorista kuntoa, lihasvoimaa ja -kestävyyttä, mobiliteettia, stabiliteettia, liikkuvuutta ja kehonkoostumusta)
  2. Tarvittaessa modifioida liikkeitä ja liikemalleja siten, että tavoite on todennäköisemmin saavutettavissa
  3. Tunnistaa ja osaa korjata tyypillisimmät kompensaatioliikemallit
  4. Osaa opettaa turvallisia ja tehokkaita liikuntamenetelmiä, hyödyntäen erilaisia välineitä, liikuntamuotoja ja palautetta

PERSONAL TRAINERIN TEHTÄVÄALUE 3 – LIIKUNTAOHJELMAN PROGRESSOINTI JA MUUTOKSET, 26%

PERSONAL TRAINER OSAA MONITOROIDA, ARVIOIDA JA MUUNNELLA LIIKUNTAOHJELMIA LISÄTÄKSEEN ASIAKKAAN LIIKUNTAAN SITOUTUMISEN TODENNÄKÖISYYTTÄ JA VARMISTAAKSEEN ETENEMISEN KOHTI TAVOITTEITA.

TEHTÄVÄ 1. Tavoitteiden saavuttamiseksi, personal trainer edistää asiakkaan liikuntaan sitoutumisen todennäköisyyttä motivoimalla, valistamalla ja liikuntaohjelman muuntelulla.

 

TIEDOT

 1. Ajankohtaiset terveys- ja kuntoliikunnan metodit, tuotteet ja palvelut (esim. dieetit, lisäravinteet, välineet, varusteet, pienryhmäliikunta), sekä näihin liitetyt riskit ja hyödyt
  2. Sitoutumiseen vaikuttavat tekijät käyttäytymisen muutokseen tähtäävissä ohjelmissa
  3. Kommunikointitavat ja -tekniikat, jotka todennäköisesti edistävät asiakkaan sitoutumista tavoitteisiin
  4. Akuutit ja krooniset liikunnan fysiologiset ja psykologiset mukautumisvaikutukset
  5. Strategiat ja tekniikat, joilla harjoituksen intensiteettiä voidaan progressoida ja regressoida (esim. tukipisteiden vähentäminen tai lisääminen, kuorma, suorituksen nopeus, painopisteen siirtäminen)
  6. Luotettavat lähteet, joista saa terveyskäyttäytymisen edistämiseen liittyvää informaatiota (esim. näyttöön perustuvat online-resurssit)

 

TAIDOT

 1. Osaa ylläpitää yhteisymmärrystä, uskottavuutta ja luottamusta.
  2. Osaa valistaa asiakkaita ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvistä suosituksista
  3. Osaa neuvoa asiakkaita, kuinka hallita liikunnan useutta, intensiteettiä ja haastavuutta erilaisissa harjoitusmuodoissa
  4. Osaa neuvoa asiakkaita, kuinka hallita ulkoisia sitoutumiseen vaikuttavia seikkoja (esim. ajankäyttö, sosioekonominen status, sosiaalisuus)
  5. Osaa modifioida harjoitustekniikkaa, harjoituksen valintaa ja intensiteettiä tarpeen mukaan lisätäkseen harjoittelun turvallisuutta ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä
  6. Osaa motivoida asiakkaita sitoutumaan liikuntaan

 

TEHTÄVÄ 2. Personal trainer havainnoi ja osaa reagoida repsahduksiin liikuntaan sitoutumisessa tunnistamalla esteitä ja esittämällä niihin ratkaisuja lisätäkseen asiakkaan liikuntaan sitoutumisen todennäköisyyttä.

 

TIEDOT

 1. Biologiset, psykologiset, fysiologiset ja sosiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat liikunnan omaksumiseen ja siihen sitoutumiseen
  2. Henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka saattavat vaikuttaa kommunikaatioon, elintapoihin ja mieltymyksiin
  3. Strategiat, joilla voidaan ylittää tyypillisimpiä koettuja liikunnan esteitä

 

TAIDOT

 1. Tunnistaa mahdolliset esteet, jotka saattaisivat haitata liikunnan omaksumista, siihen sitoutumista ja tavoitteiden saavuttamista
  2. Osaa hyödyntää strategioita, jotka auttavat asiakasta ylittämään koetut esteet
  3. Osaa hyödyntää liikuntaohjelman muuttujia (esim. sarjat, toistot, intensiteetti, lepo, tempo) lisätäkseen sitoutumisen todennäköisyyttä
  4. Osaa käyttää asianmukaisia sanallisia ja sanattomia kommunikaatiotekniikoita
  5. Tunnistaa tilanteet, joissa asiakas on syytä ohjata eteenpäin asianmukaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle

 

TEHTÄVÄ 3. Personal trainer arvioi säännöllisesti ja rutiininomaisesti asiakkaan etenemistä hyödyntäen harjoittelutietoja, havaintoja ja asiakaan palautetta – ja tarvittaessa modifioi liikuntaohjelmaa edellisistä vedettyjen johtopäätösten perusteella.

 

TIEDOT

 1. Asiaankuuluvat ravitsemuksen arviointikäytännöt ja -prosessit (esim. esim. 24 tunnin ruokavalion arviointi, ruokapäiväkirja ja muut relevantit kyselyt), siinä laajuudessa, kuin ravitsemus kuuluu personal trainerin ammatillisen osaamisen soveltamisalan piiriin
  2. Tilanteeseen soveltuvien testien hyödyntäminen soveltuvissa kohdissa ja asianmukaisessa järjestyksessä
  3. Asianmukainen liikuntaohjelmien modifiointi perustuen saatuun tietoon ja palautteeseen
  4. Yleisesti hyväksytyt suositukset liikuntaohjelman variointiin (esim. useus, intensiteetti, kesto, harjoitustyyppi) kardiorespiratorista kuntoa, lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä liikkuvuutta lisäävissä ohjelmissa

 

TAIDOT

 1. Osaa valita ja suorittaa asiaankuuluvia testimenetelmiä ja -protokollia (esim. fysiologiaan, ravitsemukseen ja käyttäytymiseen liittyen)
  2. Osaa kerätä relevanttia asiakastietoa ja palautetta
  3. Osaa uudelleenarvioida liikuntaohjelman muuttujia tarpeen mukaan
  4. Tunnistaa muutokset kardiorespiratorisessa kunnossa, lihasten toiminnassa, sekä mahdolliset heikkoudet ja epätasapainon
  5. Tunnistaa ylikunnon viitteet ja oireiston (esim. suorituskyvyn heikkeneminen, ruokahalun muutokset, poikkeuksellinen väsymys)
  6. Osaa valita harjoitusmuodon, välineet ja kuorman progressoidakseen tai regressoidakseen liikuntaohjelmaa tarpeen mukaan, perustuen asiakkaan suorituskykyyn, terveydentilaan ja fyysisen kunnon tasoon.

VARAA PAIKKASI NHA PERSONAL TRAINER -SERTIFIOINTIKOULUTUKSEEN (1.295€)

Ja hanki personal trainer -sertifikaatti, jota ei tarvitse selitellä!

PERSONAL TRAINERIN TEHTÄVÄALUE 4 – AMMATTIMAINEN KÄYTÖS, TURVALLISUUS JA RISKINHALLINTA, 20%

 

PERSONAL TRAINER TÄYTTÄÄ AMMATILLISET VELVOLLISUUTENSA AMMATTITAIDON JATKUVAN KEHITTÄMISEN SUHTEEN, TYÖSKENTELEE YHTEISTYÖSSÄ TERVEYDENHUOLLON ARVOKETJUN KANSSA, NOUDATTAA YLEISESTI HYVÄKSYTTYJÄ STANDARDEJA JA TOIMINTAMALLEJA SUOJELLAKSEEN ASIAKKAITAAN, YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN JA ITSEÄÄN RISKEILTÄ.

TEHTÄVÄ 1. Personal trainer hyödyntää riskienhallinnan strategioita noudattaen yleisesti hyväksyttyjä standardeja ja suosituksia sekä lakeja ja säännöksiä, suojellakseen asiakasta, itseään ja muita relevantteja tahoja riskeiltä.

 

TIEDOT

 1. Soveltuvat suositukset ja standardit, lait ja säännökset (Yhdysvalloissa esim. IHRSA, ACSM, OSHA, FLSA, NCCA, CREP, HIPAA; Suomessa esim. Käypä hoito -suositukset, UKK-instituutti, Valtion ravitsemusneuvottelukunta)
  2. Perusensiaputaidot ammatillisen osaamisen soveltamisalan puitteissa (esim. CPR, AED, toimintasuunnitelma hätätapauksissa)
  3. Perus toimintamallit turvallisuuteen ja tapaturmien välttämiseen (esim. laitteiden kunnossapito, varmistaminen, harjoitusympäristöstä huolehtiminen)
  4. Seikat, jotka viittaavat laiminlyöntiin ja tuottamuksellisuuteen
  5. Ammatillisen osaamisen suuntaviivat, ACE:n eettinen säännöstö, ammattimainen käytös
  6. Ammatissa vaadittavat vakuutukset (esim. vastuuvakuutus)

 

TAIDOT

 1. Luottamuksellisen tiedon asianmukainen dokumentointi ja suojaaminen
  2. Riskianalyysin suorittaminen vahinkojen minimoimiseksi (esim. tunnistaminen, arvioiminen, hallinnoiminen)
  3. Asiakkaiden ohjaaminen eteenpäin terveydenhuollon arvoketjussa asianmukaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle

 


TEHTÄVÄ 2. Personal trainer dokumentoi ja suojaa asiakastiedon ja -kommunikaation asianmukaisella tavalla, noudattaen lakeja, säännöksiä, parhaita käytäntöjä ja hyviä tapoja säilyttääkseen luottamuksellisuuden ja minimoidakseen riskit.

 

TIEDOT

 1. Lakien ja säännösten asettamat kriteerit (Yhdysvalloissa esim. HIPAA, FERPA, Suomessa lait tai säännökset eivät säätele personal trainerin toimintaa, joten parhailla käytännöillä ja hyvillä tavoilla on korostunut merkitys)
  2. Metodit, joilla luottamuksellisuus voidaan varmistaa säilyttämällä tietoja turvallisesti (esim. kannettavien laitteiden suojaaminen, asiakirjojen säilytys lukitussa tilassa)
  3. Ammattimainen käyttäytyminen eri kommunikointialustoilla ja tekniikan asianmukainen käyttäminen (esim. sosiaalinen media, sähköposti, testiviestit, applikaatiot, puettavat älylaitteet)

 

TAIDOT

 1. Tunnistaa ja suojelee luottamukselliseksi katsottavia tietoja (esim. terveyshistoria)
  2. Dokumentoi ja suojaa luottamuksellisen tiedon asianmukaisesti (esim. vastuuvapautukset, terveyshistoria, liikuntahistoria, harjoituspäiväkirjat, testien ja arviointien tulokset)
  3. Tunnistaa ja hyödyntää asianmukaisia menetelmiä hyödyntääkseen teknologioita turvallisesti (esim. kommunikointi, markkinointi, evästeet, suostumukset)

 

TEHTÄVÄ 3. Personal trainer kasvattaa ammatillista pätevyyttään hyödyntämällä luotettavia lähteitä pysyäkseen ajan tasalla näyttöön perustuvasta tutkimuksesta, teorioista ja parhaista käytännöistä.

 

TIEDOT

 1. Ammatilliset organisaatiot ja viranomaistahot, jotka julkaisevat näyttöön perustuvia suosituksia (Yhdysvalloissa esim. ACOG, ACSM, DHHS, USDA, NIH, CDC; Suomessa esim. Käypä hoito -suositukset, UKK-instituutti, Valtion ravitsemusneuvottelukunta)
  2. Uskottavat ja luotettavat tahot, ohjelmat ja resurssit, joita voi hyödyntää ammatillisen osaamisen jatkuvan kehittämisen suhteen (kuten sertifiointeja myöntävät tahot, erilaiset konferenssit ja kurssit, tieteelliset ja ammatilliset julkaisut)
  3. Jatkuvan ammatillisen oppimisen ja uudelleensertifioinnin vaatimukset

 

TAIDOT

 1. Tunnistaa asianmukaiset, jatkuvaa ammatillista koulutusta tarjoavat tahot (esim. Suomessa NHA, avoimet yliopistot, lajiliitot, Liikuntatieteellinen seura)
  2. Jatkuvan ammatillisen oppimisen myötä saatujen tietojen ja taitojen soveltaminen käytäntöön
  3. Tunnistaa asianmukaiset tuotteet ja palvelut, jotka pohjaavat näyttöön ja ammentavat luotettavista lähteistä

 

TEHTÄVÄ 4. Personal trainer ehkäisee tapaturmia tunnistamalla ja raportoimalla riskialttiuksia toimintaympäristössään, kuten alan tai toimipaikan suositukset ohjeistavat.

 

TIEDOT

 1. Perusensiaputaidot ammatillisen osaamisen soveltamisalan puitteissa (esim. CPR, AED, toimintasuunnitelma hätätapauksissa)
  2. Perus toimintamallit turvallisuuteen ja tapaturmien välttämiseen (esim. laitteiden kunnossapito, varmistaminen, harjoitusympäristöstä huolehtiminen)
  3. Yleisesti hyväksytyt ohjeet harjoitteluun erilaisissa ympäristöolosuhteissa (esim. korkea ilmanala, korkea tai matala lämpötila, suuri ilmankosteus, huono sää)

 

TAIDOT

 1. Tunnistaa hätätilanteet ja osaa reagoida asianmukaisesti, sekä dokumentoi ne asianmukaisesti jälkikäteen
  2. Tunnistaa kyseenalaiset tietojen ja dokumenttien säilytystavat ja osaa reagoida asianmukaisesti
  3. Osaa ohjata turvallisia ja tehokkaita harjoituksia erilaisin välinein ja erilaisissa ympäristöissä
  4. Osaa muunnella harjoituksia soveltuvasti, perustuen erilaisiin äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin (esim. korkea ilmanala, korkea tai matala lämpötila, suuri ilmankosteus, huono sää)

 

TARKENNUS: PAR-Q = Physical Activity Readiness Questionnaire; ACSM = American College of Sports Medicine; SMART = Specific, measurable, attainable, relevant, time-bound; RPE = Ratings of perceived exertion; ACOG = American College of Obstetricians and Gynecologists; ADA = American Diabetes Association; AHA = American Heart Association; NIH = National Institutes of Health; CDC = Centers for Disease Control and Prevention; IHRSA = International Health, Racquet and Sportsclub Association; OSHA = Occupational Safety and Health Administration; FLSA = Fair Labor Standards Act; NCCA = National Commission for Certifying Agencies; CREP = Coalition for
the Registration of Exercise Professionals; HIPAA = Health Insurance Portability and Accountability Act; CPR = Cardiopulmonary resuscitation; AED = Automated external defibrillator; FERPA = Family Educational Rights and Privacy Act; DHHS = U.S. Department of Health & Human Services

 

AIHEESEEN LIITTYEN MUUALLA

NHA- ja ACE-sertifioidun personal trainerin ammatillisen osaamisen soveltamisala >>

NHA- ja ACE-sertifioidun personal trainerin eettiset toimintaperiaatteet >>

Lue lisää NHA / ACE Personal Trainer -sertifiointikoulutuksesta >>

Miksi laadukas ja kiistaton personal trainer -sertifiointi on tärkeää? >>

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUKSEN SISÄLTÖ PÄHKINÄNKUORESSA

1. Koulutuksen teoriasisältö (opiskellaan huippumodernissa verkko-oppimisympäristössä)

Tämän koulutuksen teoriaopinnot koostuvat NHA Personal Trainer -sertifiointikoulutuksen (1.295€) 15 opintopisteen täysin digitaalisesta opintontokokonaisuudesta. Kyseinen opintokokonaisuus on ensimmäinen korkeakoulutasoinen personal trainer -opinto-ohjelma Suomessa ja tähtää maailman arvostetuimman personal trainer -sertifikaatin (ACE) suorittamiseen. Teoriaopinnot koostuvat seuraavista osa-alueista:

 • Toimivien asiakassuhteiden luominen (1 op)
 • Terveyspsykologia ja käyttäytymisien muutoksen tukeminen (3 op)
 • Liikuntatieteiden perusteet (4 op)
 • Käytännön ravitsemusvalmennus (2 op)
 • Liikunnan ohjelmointi ja liikuntapalveluiden tuotteistaminen (4 op)
 • Liikunta ja erityisryhmät (1 op)

Siirry digitaalisen personal trainer -koulutuksen sivulle ja varaa paikkasi >>

2. Monimuoto-opetuksen workshop-päivien (8 kpl) sisältö

NHA Personal Trainer -koulutuksen käytännönläheisissä workshop-päivissä opiskellaan ammattimaisessa personal trainer -valmennuksessa vaadittavia tietoja ja taitoja sekä NHA Training Method™ -työkaluja ja konseptiikaa.

 1. Luurankolihasten anatomia ja liikkuvuuden analysointi, osa 1
 2. Luurankolihasten anatomia ja liikkuvuuden analysointi, osa 2
 3. Kuntosaliharjoittelun biomekaniikka ja liikkeen laadun arvioiminen, ylä- ja keskivartalo
 4. Kuntosaliharjoittelun biomekaniikka ja liikkeen laadun arvioiminen, alavartalo
 5. Kardiorespiratorisen harjoittelun fysiologia, harjoittelun ohjelmointi ja palautuminen
 6. Ravitsemusohjauksen parhaat käytännöt ja työkalut
 7. Vastusharjoittelun fysiologia ja harjoittelun ohjelmointi
 8. Ohjaustyön käytännön pedagogiikka ja didaktiikka

Workshop-päivien aikana sovelletaan vankasti käytäntöön koulutuksen 15 opintopisteen oppikokonaisuutta.

Siirry personal trainer -monimuoto-opintojen sivulle ja varaa paikkasi >>

© NORDIC HEALTH ACADEMY

Tämän materiaalin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa, pois lukien suora linkittäminen, on tekijänoikeuslain (406/61) mukaisesti kielletty, ilman NHA:n nimenomaista lupaa. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

Koulutamme näyttöön perustuvan personal training -osaamisen huippuammattilaisia tarjoamalla korkeakoulutason personal trainer -koulutuksia. Hanki itsellesi maailman arvostetuin personal trainer -sertifikaatti!

YHTEYSTIEDOT

 

Bulevardi 30 B 1

00120 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste